Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności - 2016 r.

Akcja Gwiazdka 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wsparło inicjatywę Pani Moniki Sikorskiej pod nazwą „Akcja Gwiazdka 2016” w ramach której przygotowano świąteczne paczki wypełnione zabawkami i słodyczami. Świąteczne paczki trafiły do najmłodszych podopiecznych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w powiecie płockim.

W ramach „Akcji Gwiazdka 2016” w dniu 16 grudnia 2016 r. została zorganizowana impreza mikołajkowa dla najmłodszych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z powiatu płockiego. W spotkaniu z podopiecznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku udział wzięły inicjatorka "Akcji Gwiazdka 2016" Pani Monika Sikorska oraz Pani Małgorzata Żółtowska aktywnie zaangażowana w przygotowywanie świątecznych paczek.

Podczas spotkania obecny był również Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki, który pochwalił wspaniałą inicjatywę jaką było przygotowanie przepięknych świątecznych paczek dla wychowanków pieczy zastępczej z powiatu płockiego.

Więcej informacji o Akcji Gwiazdka 2016

21.12.2016


Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Wersja tekstowa życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (DOCX - 22 KB)

16.12.2016


„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Przypominamy, że:

 1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
 2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
 3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
 4. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Załączniki

Załącznik nr 1 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów PWRMR III w 2017r. (DOC - 47 KB)

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 roku - Obszar B (XLSX - 26 KB)

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 roku - Obszar C (XLSX - 26 KB)

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 roku - Obszar D (XLSX - 27 KB)

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 roku - Obszar E (XLSX - 27 KB)

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 roku - Obszar G (XLSX - 26 KB)

02.12.2016


Bukiet kwiatów

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego proszę przyjąć serdeczne życzenia oraz wyrazy najgłębszego szacunku dla mozolnego trudu i codziennej pracy świadczonej na rzecz osób potrzebujących.

Wspieranie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej to zadanie wymagające niejednokrotnie szczególnego zaangażowania, pełnego profesjonalizmu i ogromnej odpowiedzialności, ale także wielkiego serca, pasji i życzliwości.

Za dobro czynione ubogim, osamotnionym, chorym, starszym, niepełnosprawnym oraz dotkniętym przez los należą się Państwu szczególne słowa podziękowania.

Dziękując dziś Państwu za codzienny trud, profesjonalizm i zawodowe zaangażowanie życzymy dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej. Niech pomoc drugiemu człowiekowi będzie dla Państwa spełnieniem zawodowym, przynoszącym satysfakcję osobistą.

Prosimy o przyjęcie także najlepszych życzeń, spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia oraz zadowolenia i powodzenia w życiu osobistym.

Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Płocku

18.11.2016


Zmiana harmonogramu pracy Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Poradnictwo specjalistyczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Poradnictwo psychologiczne
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 7:30 - 11:30
czwartek 7:30 - 14:30
*Najlepszą formą kontaktu jest umówienie się telefonicznie na dzień i godzinę, tel. 24 267-68-37

Poradnictwo rodzinne
wtorek 14:00 - 17:00
czwartek 14:00 - 17:00
*Najlepszą formą kontaktu jest umówienie się telefonicznie na dzień i godzinę, tel. 24 267-68-37

Poradnictwo prawne
środa 13:00 - 17:00
piątek 13:00 - 17:00
*Najlepszą formą kontaktu jest umówienie się telefonicznie na dzień i godzinę, tel. 24 267-68-37

08.11.2016


Uwaga! Nowy druk wniosku o dofinansowanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, że zmianie uległ druk wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (DOCX - 54 KB)

02.11.2016


Uwaga studenci!!!
Ważne zmiany w programie "Aktywny Samorząd"

18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia - do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
  Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.
 3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania - po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania - po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku zamieszczony na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

26.10.2016


Bezpłatne konsultacje z psychologiem i logopedą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku jako partner projektu „Dziecko. Prawidłowy rozwój” zaprasza zainteresowane rodziny z terenu powiatu płockiego do zapoznania się z ofertą bezpłatnych konsultacji z psychologiem i logopedą. Projekt dotyczy wspomagania rozwoju dziecka oraz jego adaptacji w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Celem specjalistycznych konsultacji jest zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz pomoc rodzicom/opiekunom w eliminowaniu sytuacji, w których brak wsparcia skutkuje generowaniem i kumulacją trudności wychowawczych. Projekt zapewnia korzystania przez rodziców/opiekunów z porad, informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów.

Konsultacje odbywają się w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, al. Kilińskiego 12.

Bliższe informacje oraz zapisy na specjalistyczne konsultacje można dokonać pod nr tel. 24 366 41 35.

Plakat promujący projekt „Dziecko. Prawidłowy rozwój”

06.09.2016


Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego

Wszystkie domy świadczą zgodnie z poziomem obowiązujących standardów usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, a zakres i formy świadczonych usług są dostosowywane do indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców.

Domy powiatu płockiego mają szczególnie bogatą ofertę w zakresie usług wspomagających. Wysoki poziom zajęć terapeutycznych ma swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych nagrodach, wyróżnieniach itp. Na uwagę zasługują osiągnięcia sportowe i artystyczne mieszkańców domów oraz organizowane w placówkach cykliczne imprezy kulturalno-sportowe z udziałem środowiska lokalnego.

Informacja o wolnych miejscach w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego (PDF - 2,15 MB)

29.08.2014


Uwaga! „Aktywny Samorząd” - wzory formularzy dla obszaru C3 i C4

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

14.07.2016


Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

27 czerwca 2016 r. na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie odbył się Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

Więcej informacji o pikniku na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

29.06.2016


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

31 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Więcej informacji o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

01.06.2016


Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Wersja tekstowa życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych (DOCX - 23 KB)

22.03.2016


Uwaga studenci!!!
Nabór wniosków na „ASA” rozpoczęty

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu „Aktywny samorząd” - moduł II dotyczących roku akademickiego 2015/2016.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w godzinach od 8.30 do 14.30 lub na pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie:

od dnia 15 MARCA do 15 KWIETNIA 2016 r.

Szczegółowe informacje o realizacji programu w 2016r. oraz wzory wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Aktywny samorząd”.

15.03.2016


500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

1. Dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Dodatek wychowawczy przyznaje się:

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego składać należy w terminie od 1 kwietnia 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania - wzór wniosku do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, w wieku do ukończenia 18 roku życia. Dodatek do zryczałtowanej kwoty przyznaje się:

Wniosek o przyznanie dodatku do zryczałtowanej kwoty składać należy w terminie od 1 kwietnia 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania - wzór wniosku do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Baner 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Więcej informacji o 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej.

08.03.2016


Ankieta - realizacja powiatowego  programu działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych w  zakresie  rehabilitacji społecznej  i przestrzegania  praw  osób  niepełnosprawnych w  Powiecie  Płockim  na  lata  2014-2019

Druk ankiety do pobrania (DOC - 132 KB)

09.02.2016

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***