Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności - 2017 r.

Zaproszenie do projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”. Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Celem projektu jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym w tym m.in. osobom otrzymującym świadczenia socjalne, bezrobotnym z ustalonym III profilem pomocy, osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres wsparcia, dzięki któremu Uczestnicy otrzymają realną szansę na aktywizację społeczną i zawodową. Bardziej szczegółowy opis grupy docelowej projektu i oferowanych form wsparcia znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: http://vision-consulting.pl/aktywne-przeciwdzialanie-wykluczeniu/.

Projekt „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Profil uczestnika projektu iformy wsparcia (DOCX - 15 KB)

Plakat projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”

29.12.2017


Bezpłatne szkolenia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka rozpoczęła realizację trzech projektów specjalistycznych - specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Rekrutujemy uczestników do projektów:

  1. KATOWICE - Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy, nr umowy POWR.02.05.00-00-0118/17-00, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.
  2. SZCZECIN - Specjalista pracy socjalnej z osobami starszymi, nr umowy POWR.02.05.00-00-0120/17-00, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami starszymi.
  3. WARSZAWA - Specjalista pracy socjalnej, nr umowy POWR.02.05.00-00-0117/17-00, szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia specjalizacyjne (I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny) są skierowane dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy są zatrudnieni na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenia są bezpłatne.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie i zwrot kosztów dojazdu.

Jeśli chcą poznać Państwo więcej szczegółów lub zapisać się na szkolenie, zapraszamy na stronę: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/

15.12.2017


Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Wersja tekstowa życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (DOCX - 23 KB)

15.12.2017


Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dnia 23 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Gospodarzami spotkania byli Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Małgorzata Lewandowska.

Więcej informacji o spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz zdjęcia.

28.11.2017


Dzień Pracownika Socjalnego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wersja tekstowa życzeń z okazji z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (DOCX - 140 KB)

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wersja tekstowa życzeń z okazji z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (DOCX - 29 KB)

21.11.2017


Uwaga!
Program wyrównywania różnic między regionami III - 2018

Uprzejmie informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w roku 2018 r.

Samorząd Powiatu Płockiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III ogłasza nabór wniosków do w/w programu.

Wnioski proszę składać w terminie od 1 listopada 2017 r. do dnia 30 stycznia 2018 r.

Więcej informacji o programie wyrównywania różnic między regionami III - 2018.

26.10.2017


Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Informujemy, iż z dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej - do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Dodatkowe informacje:

08.09.2017


Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka

W piątek 2 czerwca, na terenie posesji Państwa Danuty i Romana Lewickich, stanowiącej teren Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie, odbył się Piknik Integracyjny zorganizowany z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka.

Więcej informacji o pikniku na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

05.06.2017


Plakat „Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych”

Wersja tekstowa plakatu „Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych” (DOCX - 31 KB)

31.05.2017


Posiedzenie wyjazdowe Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 16.05.2017 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Spotkanie miało na celu zapoznanie członków rady z działalnością i zadaniami wykonywanymi przez Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Więcej informacji o posiedzeniu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zdjęcia.

18.05.2017


Spotkanie Inaugurujące kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 11 kwietnia 2017 roku dobyło się Spotkanie Inaugurujące kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Starosty Płockiego Pana Mariusza Bieńka na czteroletnią kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

Spotkanie Inaugurujące nową kadencję Rady odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Więcej informacji o spotkaniu inaugurującym kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych.

27.04.2017


Realizacja Powiatowego Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014 - 2019

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2046 ) powiat płocki zobowiązany jest do udostępnienia na potrzeby Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu w Płocku programów oraz rocznej informacji z ich realizacji.

W związku z powyższym bardzo proszę o przekazanie w formie ANKIETY informacji z realizacji „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2019” za rok 2016.

Przekazane przez Państwa informacje posłużą ocenie skuteczności i efektywności realizowanych zadań, oszacowaniu postępu i skutków działań w ramach wyżej wymienionego Programu oraz uwzględnieniu ujawnionych nowych okoliczności i problemów, których nie można było przewidzieć i zaplanować podczas opracowywania Programu i które należy wziąć pod uwagę w trakcie jego trwania.

Ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Radę Powiatu w Płocku po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wypełnioną ANKIETĘ należy odesłać w terminie do 28 kwietnia 2017 roku na adres:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock

z dopiskiem ANKIETA
lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr@pcpr.plock.pl.

Załączniki do zapytania ofertowego (DOCX - 132 KB)

13.04.2017


Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Wersja tekstowa życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych (DOCX - 26 KB)

12.04.2017


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020, Edycja 2017 r.

W związku z realizacją zadań wojewody, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8642,ruszyl-senior.html oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-polityki-spole/informacje-wydzialu) zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, Edycja 2017 r.

W 2017 r. środki finansowe w wysokości 30 min zł zostaną rozdysponowane na dwa moduły:

Zwracamy uwagę Państwa na istotne zmiany wprowadzone w procedurze konkursowej w 2017 r., w porównaniu do lat poprzednich. Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz.: 9:00 - 12:00, pod nr tel. 22 661 18 80. Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udziela pani Halina Stachura-Olejniczak - tel. 22 695 71 07.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny przesyłać oferty z dopiskiem "Konkurs Senior + Edycja 2017" w terminie do 13 marca 2017 r. w postaci papierowej listem poleconym (decyduje data wpływu), na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Polityki Społecznej
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta w wersji elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

02.03.2017


UWAGA STUDENCI!!!
Nabór wniosków na semestr letni w ramach „AKTYWNEGO SAMORZĄDU” rozpoczęty

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu "Aktywny samorząd" - moduł II dotyczących roku akademickiego 2016/2017.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w godzinach od 8.30 do 14.30 lub na pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie:

od dnia 1 MARCA do 30 MARCA 2017r.

Szczegółowe informacje o realizacji programu w 2017r. oraz wzory wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Aktywny samorząd”.

27.02.2017


Plakat rekrutacji uzupełniającej do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu dot. rekrutacji uzupełniającej do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim (DOCX - 60 KB)


Plakat nr 1 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu nr 1 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim (DOCX - 60 KB)

Plakat nr 2 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim

Wersja tekstowa plakatu nr 2 dot. rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim (DOCX - 67 KB)

19.01.2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 będą przyjmowane od 02 stycznia 2017 roku w ramach zadań:

  1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdą Państwo w zakładkach dotyczących poszczególnych zadań.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, pokój 523.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum lub telefonicznie 24 267-68-34, 24 267-68-44.

02.01.2017


Nabór wniosków na „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku

Samorząd Powiatu Płockiego przystąpił do realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

Wnioski należy składać w terminie od 2 stycznia 2017 roku do 20 lutego 2017 roku.

Szczegółowe informacje o Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

02.01.2017


Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***