Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności - 2019 r.

Akcja Gwiazdka 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w dniu 20 grudnia 2019 r. wzięło udział w inicjatywie Pani Moniki Sikorskiej pod nazwą „Akcja Gwiazdka 2019” w ramach której przygotowano świąteczne paczki wypełnione zabawkami i słodyczami. Jest to piąta edycja tej szlachetnej inicjatywy. Świąteczne paczki trafiły do najmłodszych podopiecznych między innymi z rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie płockim. W ramach akcji zostały przygotowane paczki dla 27 dzieci będących pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Finał „Akcji Gwiazdka 2019”, który odbył się w auli Liceum im. Stanisława Małachowskiego. W trakcie spotkania Święty Mikołaj rozdał dzieciom prezenty. Ponadto Pani Małgorzata Lewandowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku podziękowała Pani Monice Sikorskiej oraz darczyńcom za zaangażowanie w pomoc dzieciom i przeprowadzanie wspaniałej inicjatywy jaką było przygotowanie przepięknych świątecznych paczek dla wychowanków pieczy zastępczej z powiatu płockiego.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Pueri Cantores Plocenses, który wprowadził obecnych w klimat Świąt Bożego Narodzenia, jak również występy taneczne najmłodszych dzieci z grupy Lala Dance.

23.12.2019


Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Wersja tekstowa życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (DOCX - 23 KB)

18.12.2019


Informacja o dniu wolnym od pracy (27.12.2019) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

13.11.2019


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wersja tekstowa życzeń z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (DOCX - 65 KB)

20.11.2019


Konferencja „Podmiotowość dziecka w wychowaniu, edukacji i systemie prawa”

Informacja o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

19.11.2019


Warsztaty edukacyjne w ramach zadania publicznego pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”

W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w dniu 10 października 2019 r. zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku i przedstawicieli innych służb pomocowych z terenu Gminy Łąck, natomiast w dniu 17 października 2019 r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie i przedstawicieli innych służb pomocowych z terenu Gminy Bulkowo. W ramach zadania odbyły się również w dniach 21 i 24 października 2019 r. warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z terenu Gminy Bulkowo oraz w dniu 28 października 2019 r. warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z terenu Gminy Łąck.

Zadanie publiczne realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku. Celem warsztatów było zwiększenie kompetencji przedstawicieli służb społecznych oraz instytucji oświatowych, jak również zwiększenie działań profilaktycznych i edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane jest przeprowadzenie w miesiącu listopadzie 2019 r. warsztatów dla przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej i innych służb pomocowych oraz dla nauczycieli w Gminie Bodzanów.

05.11.2019


Światowa Kampania pn. 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Przez pierwszych 19 dni listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku będzie realizowało działania w ramach Światowej Kampanii: 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Będą to działania edukacyjne mające na celu budowanie świadomych postaw mieszkańców powiatu płockiego wobec krzywdzenia dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku poprzez udział w Kampanii łączy siły, by wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami mówić o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności najmłodszych oraz przypominać i uczyć o tych wartościach.

Centrum zrealizuje działania nagłaśniające sprzeciwianie się wszelkim formom krzywdzenia dzieci i młodzieży min. poprzez propagowanie na terenie tutejszego powiatu podmiotowości dziecka w wychowaniu, edukacji i systemie prawa. Zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji pomocowych, nauczycieli oraz konferencja pn. „Podmiotowość dziecka w wychowaniu, edukacji i systemie prawa”.

Plakat Światowa Kampania pn. 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

04.11.2019


Warsztaty edukacyjne w ramach zadania publicznego pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”

W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w dniu 19 września 2019 r. zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Bielsku i przedstawicieli innych służb pomocowych z terenu Gminy Bielsk. W ramach zadania odbyły się również w dniu 25 września 2019 r. oraz w dniu 27 września 2019 r. warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z terenu Gminy Bielsk. Zadanie publiczne realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku. Celem warsztatów było zwiększenie kompetencji przedstawicieli służb społecznych oraz instytucji oświatowych, jak również zwiększenie działań profilaktycznych i edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej i innych służb pomocowych oraz dla nauczycieli jeszcze w 3 gminach na terenie powiatu płockiego.

08.10.2019


Logo Systemu Obsługi Wsparcia

Uwaga studenci!!! Zmiana w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż w związku z przystąpieniem przez Powiat Płocki do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

System SOW umożliwia załatwienie sprawy drogą elektroniczną - poprzez uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, jego podpisanie i złożenie oraz dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, podpisanie jej i rozliczenie dofinasowania. W chwili obecnej uruchomiony został Moduł II, jednak w przyszłości zakłada się włączenie do obsługi w formie elektronicznej również Modułu I.

Do e-wniosku należy dołączyć skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie również skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

  1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów.
  2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Załącznik nr 3 - Zaświadczenie z uczelni.
  4. Załącznik nr 4 - Zaświadczenie od pracodawcy (dotyczy tylko osób zatrudnionych).

Ponadto, w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny) należy również dołączyć stosowny dokument potwierdzający uprawnienie do zwiększenia kwoty dodatku.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny /Profil Zaufany/ na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększony o maksymalnie 800 zł.

Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego, a chcieliby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW winny zapoznać się z instrukcją utworzenia profilu zaufanego ogólnie dostępną na stronach internetowych.

Jednocześnie zaznaczamy, iż nadal istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do studiów w formie tradycyjnej (drukowanej). Zmianie uległ jedynie wzór wniosku, który został ujednolicony do wersji elektronicznej.

Termin naboru wniosków na semestr zimowy 2019/2020 trwa:

Wniosek - moduł II (PDF - 49 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 26 KB)

Oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu (DOCX - 19 KB)

Zaświadczenie z uczelni (DOCX - 26 KB)

Zaświadczenie od pracodawcy (DOCX - 26 KB)

24.09.2019


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący Projektu) informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego.

Więcej informacji o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020.

09.09.2019


Warsztaty edukacyjne dla pracowników PCPR w Płocku

W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w dniu 22 sierpnia 2019 r. zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Warsztaty przeprowadził Pan Grzegorz Wrona doktor nauk prawnych, adwokat, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz superwizor (certyfikat IPZ), konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Celem warsztatów było zwiększenie kompetencji przedstawicieli służb społecznych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

03.09.2019


Uwaga! Rusza nabór wniosków na wózki elektryczne!!!
Moduł I Obszar C zadanie 1

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywraca w roku 2019 dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Więcej informacji o nabórze wniosków na wózki elektryczne

06.08.2019


Zadanie publiczne „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku od 1 lipca 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji o zadaniu publicznym pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”


Spotkanie superwizyjne dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dla rodzin zastępczych zawodowych

W dniu 26 czerwca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku we współpracy z „Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę” zorganizowało drugie z cyklu trzech spotkanie superwizyjne. Udział w spotkaniu wzięły zawodowe rodziny zastępcze oraz spokrewnione rodziny zastępcze z terenu powiatu płockiego. Spotkanie Superwizyjne, poprowadziły Pani Jolanta Zmarzlik oraz Alicja Budzyńska, ekspertki „Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez „Fundację Dajemy Dzieciom Siłę” finansowanego przez „Fundację Benefit Systems”. Ostatnie spotkanie superwizyjne przewidziane jest na miesiąc wrzesień 2019 r.

03.07.2019


Edukacja w terenie

W okresie od 14.03.2019 r. do 04.06.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku realizowało działania pn. „Edukacja w terenie”. Celem podjętych działań było zwiększenie wiedzy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu płockiego na temat przemocy rówieśniczej i tematy pokrewne oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak doświadczanie przez dzieci krzywdy fizycznej i emocjonalnej.

Szkoleniem objęto łącznie 630 uczniów z 9 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie 4 gmin powiatu płockiego. W trakcie prowadzonych działań zrealizowano zajęcia na 5 tematów: „Przemoc dzieci względem dzieci”, „Agresja słowna”, „Prawa dla wszystkich”, „Dziecko w świecie emocji”, „O depresji wśród dzieci”. Przy realizacji w/w tematów zastosowano metody nauczania takie, jak: praca w grupie, analiza tekstu czytanego, rozmowa nauczająca, dyskusja, burza mózgów, prezentacja multimedialna, film edukacyjny.

07.06.2019


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pełen wzruszeń i podziękowań

Informacja o spotkaniu na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

03.06.2019


Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Wersja tekstowa życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych (DOCX - 29 KB)

15.04.2019


„Odczarować adopcję” - ważne spotkanie w płockim Starostwie

Informacja o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

05.04.2019


Spotkanie superwizyjne dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka

27 marca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku we współpracy z „Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę” zorganizowało pierwsze z cyklu trzech spotkanie superwizyjne. Superwizja jest m.in. procesem uczenia się, w którym uczestnik pracuje z bardziej doświadczonym specjalistą nad wzbogacaniem własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Udział w spotkaniu wzięli prowadzący rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze oraz spokrewnione rodziny zastępcze z terenu powiatu płockiego. Spotkanie Superwizyjne, poprowadziły Pani Jolanta Zmarzlik oraz Alicja Budzyńska, ekspertki „Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez „Fundację Dajemy Dzieciom Siłę” finansowanego przez „Fundację Benefit Systems”.

Następne dwa spotkania superwizyjne przewidziane są na czerwiec oraz wrzesień 2019 r.

29.03.2019


Edukacja w terenie

W dniu 14 marca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku rozpoczęło organizację cyklu spotkań w szkołach na terenie powiatu płockiego z zakresu tematyki związanej z przemocą w rodzinie i tematów pokrewnych. Pierwsze spotkanie specjalistów Działu Pomocy Rodzinie i Interwencji kryzysowej z uczniami odbyło się 14.03.2019 r. w Szkole Podstawowej w Blichowie.

W zajęciach na temat "Przemoc dzieci względem dzieci" uczestniczyło 12 uczniów klas I-II, a w zajęciach pt. "O depresji wśród dzieci" uczestniczyło 17 uczniów klas VII - VIII.

Zajęcia planowane są do końca czerwca 2019 roku z możliwością kontynuacji w roku szkolnym 2019/2020.

26.03.2019


Uwaga studenci!!!
Nabór wniosków na semestr letni w ramach „Aktywnego Samorządu” rozpoczęty

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu „Aktywny samorząd” - moduł II dotyczących roku akademickiego 2018/2019.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w godzinach od 8.30 do 14.30 lub na pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie:

od 11 marca do 30 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje o realizacji programu w 2019 roku przez powiat płocki oraz wzory wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Aktywny Samorząd”.

11.03.2019


Aktywny Samorząd 2019

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pt. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku.

Szczegółowe informacje o realizacji programu w 2019 roku przez powiat płocki oraz wzory wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Aktywny Samorząd”.

11.03.2019


Konferencja pn. „Umiejętności komunikacji interdyscyplinarnej w pracy z trudnym klientem”

Informacja o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

22.02.2019


Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***