Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum aktualności - 2020 r.

Życzenia świąteczne

Obrazek przedstawia gałązki choinki z bombkami. Pod nimi znajdujš się złote i srebrne bombki, pudełka z prezentami, złote i czerwone, przystrojone kokardkami i dwie palące się świece czerwona i złota. Na obrazku umieszczony jest tekst życzeń świštecznych o treści: Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennych problemów obecnych czasów. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

18.12.2020


Uwaga!
„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2021

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuje, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2021 roku.

Samorząd Powiatu Płockiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III ogłasza nabór wniosków do ww. programu.


Wnioski prosimy składać w terminie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

07.12.2020


Rekrutacja do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Informujemy, że w związku z realizacją umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego",”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący w Projekcie) wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku (Partner nr 1 w Projekcie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partner nr 2 w Projekcie) w okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. planuje przeprowadzenie rekrutacji uczestników do II edycji projektu.

Więcej informacji o rekrutacji do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

03.12.2020


Informacja

Informacja w sprawie nieczynnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 24 grudnia 2020 roku.


Życzenia

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.


UWAGA!!!

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" do dnia 16 listopada 2020 r.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej - w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu III programu - 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały już pomoc finansową w ramach programu za okres 3 miesięcy, jeśli po raz kolejny utraciły możliwość rehabilitacji w placówce rehabilitacyjnej mogą złożyć wniosek za okres maksymalnie 2 miesięcy.

Wnioski można składać w wersji papierowej oraz przez system logowania SOW w terminie od 09 listopada do 16 listopada 2020 r.

Wniosek. (PDF - 581 KB)

04.11.2020


UWAGA!!!

Wydłużenie do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

07.09.2020


Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwści zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Grębiszewie. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.
Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON - należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Więcej informacji znajda Państwo na stronie PFRON.

30.07.2020


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dołącza do #gaszynchallenge dla Zosi

Dziękujemy za nominację Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku pomagają wpłacając pieniądze dla Zosi.

Zawsze chętnie pomagamy i wspieramy osoby chore, niepełnosprawne, dzieci z pieczy zastępczej i osoby w sytuacjach kryzysowych a dziś mocno wspieramy Zosię w jej drodze do mety jaką jest zdrowie.

Nominujemy:
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie
Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Bronowie.

Zasady są bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek-przysiady. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Zosi. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.

W filmikach z realizacją wpisujcie #GaszynChallenge dla Zosi i wrzucajcie link
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia
#biegnijzZosią

19.06.2020


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Życzenia z okazji Dnia Rodzicelstwa Zastępczego.

Wersja tekstowa życzeń z okazji Dnia Rodzicelstwa Zastępczego. (DOCX - 121 KB)

27.05.2020


Realizacja „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2019” za rok 2019

Ankieta do pobrania (DOC - 136 KB)

20.05.2020


Komunikat o terminach załatwiania spraw

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku realizuje zadania terminowo, jednak w związku z ogłoszeniem stanu epidemii i ustawowym wstrzymaniem biegu terminów administracyjnych zakończenie poszczególnych postępowań może nastąpić w terminach innych niż wskazywane klientom pomocy społecznej przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

29.04.2020


Komunikat

Komunikat o wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów pomocy społecznej

Wersja tekstowa komunikatu o wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów pomocy społecznej (DOCX - 26 KB)

20.04.2020


Informacja

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Zarząd PFRON postanawia o uruchomieniu w 2020 roku realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym”.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej - w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu III programu - 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie PFRON

ttps://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

16.04.2020


Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Wersja tekstowa życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych (DOCX - 29 KB)

06.04.2020


Od 1 marca 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż w związku z przystąpieniem przez Powiat Płocki do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

System SOW umożliwia załatwienie sprawy drogą elektroniczną - poprzez uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, jego podpisanie i złożenie oraz dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, podpisanie jej i rozliczenie dofinasowania.

Do e-wniosku należy dołączyć skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać załączniki, wypełnić, a następnie w formie również skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego, a chcieliby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW winny zapoznać się z instrukcją utworzenia profilu zaufanego ogólnie dostępną na stronach internetowych.

Jednocześnie zaznaczamy, iż nadal istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do Modułu I i Modułu II w formie tradycyjnej (drukowanej). Zmianie uległy jedynie wzory wniosków, które zostały ujednolicony do wersji elektronicznej.

Termin naboru wniosków na Moduł I trwa:
w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.

Termin naboru wniosków na Moduł II na semestr letni 2019/2020 trwa:
w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

Termin naboru wniosków na Moduł II na semestr zimowy 2020/2021 trwa:
w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl) już od dnia 1 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku - www.pcpr.plock.pl w zakładce Programy PFRON - Aktywny Samorząd jak również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock, pok. nr 4, lub pod numerem telefonu 242676844.

17.03.2020


Powiatowa Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025 - konsultacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza zainteresowane instytucje i podmioty do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025”.

W związku z opracowaniem projektu dokumentu programowego jakim jest „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025”, zaprasza się wszystkie instytucje oraz osoby zainteresowane tematem problemów społecznych w Powiecie Płockim do wyrażania opinii, zgłaszania ewentualnych uwag, korekt do w/w dokumentu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025” oraz formularz konsultacji społecznych w wersji elektronicznej stanowi załącznik do powyższego ogłoszenia. Ponadto projekt „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025” oraz formularz konsultacji społecznych jest dostępny do wglądu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57 A w godzinach 7.30 - 14.00, w wersji elektronicznej na stronie www.pcpr.plock.pl.

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:

 1. Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy niepelnosprawni@pcpr.plock.pl.
 2. Faksem na nr 24 267-68-47.
 3. Drogą korespondencyjną na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57 A 09-400 Płock z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - Strategia”.
 4. Bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57 A w dni robocze w godzinach urzędowania jednostki.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2020 r.

Projekt „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020 - 2025” (PDF - 1,2 MB)

Formularz konsultacyjny (DOCX - 16 KB)

13.02.2020


Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Do udziału w ogłoszonym konkursie grantowym uprawnione będą jednostki samorządu terytorialnego (JST): gminy, związki i porozumienia gmin oraz powiaty, związki i porozumienia powiatów, w których nie jest oferowana usługa typu door-to-door.

W chwili obecnej prowadzone są działania związane z badaniem rynku usług indywidualnego transportu door-to-door, służące m.in. opracowaniu zestawienia istniejących modeli świadczenia ww. usług transportowych oraz minimalnych wymogów związanych ze standaryzacją usług door-to-door i realizacją dostosowań architektonicznych w budynkach wielorodzinnych. Na zlecenie PFRON badania te prowadzi firma Bluehill sp. z o.o. Badania ankietowe oraz wywiady indywidualne zostaną zakończone w I kwartale 2020r., a ich wyniki będą wykorzystane do przygotowania dokumentacji konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych realizacją przedmiotowych usług na swoim terenie.

W związku z powyższym gorąco zachęcamy do udziału w realizowanej przez firmę Bluehill ankiecie/wywiadach indywidualnych i konsultacjach dokumentacji konkursu grantowego dla JST.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa-dostepnosci-architektonicznej-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych/o-projekcie/

22.01.2020


Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***