Środa, 19 lutego 2020 r. Imieniny Arnolda, Konrada, Mansweta

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Programy PFRON - Aktywny Samorząd

„Aktywny Samorząd” - 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o realizacji pilotażowego programu aktywny samorząd w 2019 roku.

Cel główny:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe:

Obszary wsparcia realizowane w 2019 roku:

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadania: 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Zadania: 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
 2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadania: 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  3. Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  3. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  4. Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  5. Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym) zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Adresaci programu oraz maksymalna kwota dofinansowania:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd mogą ubiegać się osoby których miejscem zamieszkania jest powiat płocki (15 gmin wiejskich).

Miejsce zamieszkania - należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

MODUŁ I

Obszar A, Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 1 (DOCX - 90 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 1 (DOCX - 22 KB)

Obszar A, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 2 (DOCX - 88 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 2 (DOCX - 15 KB)

Obszar A, Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 3 (DOCX - 88 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 3 (DOCX - 18 KB)

Obszar A, Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 4 (DOCX - 85 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 4 (DOCX - 18 KB)

Obszar B, Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (DOCX - 88 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie (dysfunkcja narządu wzroku) - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (DOCX - 16 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie (dysfunkcja narządu ruchu) - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (DOCX - 16 KB)

Obszar B, Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (DOCX - 87 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie (dysfunkcja narządu wzroku) - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (DOCX - 16 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie (dysfunkcja narządu ruchu) - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie (dysfunkcja narządu słuchu) - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (DOCX - 17 KB)

Obszar B, Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 3 (DOCX - 85 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar B - Zadanie 3 (DOCX - 16 KB)

Obszar B, Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 4 (DOCX - 85 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar B - Zadanie 4 (DOCX - 17 KB)

Obszar B, Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 5 (DOCX - 86 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Obszar C, Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (DOCX - 90 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 26 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Oświadczenie o dofinansowaniu z NFZ - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (DOCX - 15 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (DOCX - 22 KB)

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (DOCX - 17 KB)

Zaświadczenie o pobieraniu nauki - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (DOCX - 17 KB)

Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (DOCX - 88 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Oświadczenie o posiadaniu i użytkowaniu skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (DOCX - 15 KB)

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (DOCX - 15 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (DOCX - 21 KB)

Obszar C, Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (DOCX - 85 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (DOCX - 18 KB)

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (DOCX - 15 KB)

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla wnioskodawcy - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (DOCX - 17 KB)

Obszar C, Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (DOCX - 87 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (DOCX - 18 KB)

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (DOCX - 15 KB)

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (DOCX - 17 KB)

Obszar C, Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (DOCX - 88 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (DOCX - 18 KB)

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (DOCX - 15 KB)

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar D (DOCX - 87 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 28 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (DOCX - 18 KB)

W 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

Terminy składania wniosków Moduł I:
od dnia 19 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.

MODUŁ II

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

Udział własny w MODULE II - w zakresie kosztów czesnego:

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 15% brak udziału własnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% 50*

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku.

Terminy składania wniosków Moduł II (dwa cykle):

 1. od dnia 11 marca do 30 marca 2019 r. - (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
 2. od dnia 2 września do 10 października 2019 r. - (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Wniosek - moduł II (PDF - 49 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 26 KB)

Oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu (DOCX - 19 KB)

Zaświadczenie z uczelni (DOCX - 26 KB)

Zaświadczenie od pracodawcy (DOCX - 26 KB)

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd - 2019”:

Termin Opis
01.04.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu I programu
31.08.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu I programu
11.03.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 1-y cykl) 2018/2019
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 1-y cykl) 2018/2019
02.09.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 2-gi cykl) 2019/2020
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 2-gi cykl) 2019/2020

Informację o programie „Aktywny Samorząd” można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl:

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock, pok. nr 4, nr tel.: 242676844.

24.09.2019

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***