Środa, 7 grudnia 2022 r. Imieniny Marcina, Ambrożego, Agatona

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Programy PFRON - Aktywny Samorząd

„Aktywny Samorząd” - 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o realizacji pilotażowego programu aktywny samorząd w 2022 roku.

Cel główny:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe:

Obszary wsparcia realizowane w 2022 roku:

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadania: 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Zadania: 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
 2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadania: 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  3. Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu;
 3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  3. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  4. Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  5. Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym) zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Adresaci programu oraz maksymalna kwota dofinansowania:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd mogą ubiegać się osoby których miejscem zamieszkania jest powiat płocki (15 gmin wiejskich).

Miejsce zamieszkania -należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

MODUŁ I

Obszar A, Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 1 (PDF - 176 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 1 (ODT - 174 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 342 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 1 (PDF - 255 KB)

Obszar A, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 2 (PDF - 187 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 2 (ODT - 186 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 2 (PDF - 179 KB)

Obszar A, Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 3 (PDF - 187 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 3 (ODT - 186 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 3 (PDF - 188 KB)

Obszar A, Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 4 (PDF - 188 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar A - Zadanie 4 (ODT - 183 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar A - Zadanie 4 (PDF - 221 KB)

Obszar B, Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (PDF - 189 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (ODT - 185 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie (dysfunkcja narządu wzroku) - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (PDF - 182 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie (dysfunkcja narządu ruchu) - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 (PDF - 168 KB)

Obszar B, Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (PDF - 189 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (ODT - 184 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie (dysfunkcja narządu wzroku) - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (PDF - 182 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie (dysfunkcja narządu ruchu) - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (PDF - 168 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie (dysfunkcja narządu słuchu) - Moduł I - Obszar B - Zadanie 2 (PDF - 219 KB)

Obszar B, Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 3 (PDF - 189)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 3 (ODT - 185)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar B - Zadanie 3 (PDF - 182 KB)

Obszar B, Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 4 (PDF - 189 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 4 (ODT - 185 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar B - Zadanie 4 (PDF - 220 KB)

Obszar B, Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 5 (PDF - 188 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar B - Zadanie 5 (ODF - 183 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Obszar C, Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (PDF - 186 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (ODT - 182 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Oświadczenie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (PDF - 124 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 1 (PDF - 199 KB)

Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (PDF - 188 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (ODT - 183 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Oświadczenie o posiadaniu i użytkowaniu skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (PDF - 121 KB)

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (PDF - 125 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2 (PDF - 183 KB)

Obszar C, Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (PDF - 188 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (ODT - 183 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (PDF - 178 KB)

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (PDF - 124 KB)

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla wnioskodawcy - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3 (PDF - 169 KB)

Obszar C, Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (PDF - 190 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (ODT - 184 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (PDF - 177 KB)

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (PDF - 124 KB)

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4 (PDF - 169 KB)

Obszar C, Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (PDF - 187 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (ODT - 183 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (PDF - 228 KB)

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie - Moduł I - Obszar C - Zadanie 5 (PDF - 124 KB)

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar D (PDF - 185 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I - Obszar D (ODT - 185 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu (PDF - 340 KB)

W 2022 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

Terminy składania wniosków Moduł I:
od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2022 r.

MODUŁ II

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

Udział własny w MODULE II - w zakresie kosztów czesnego:

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 15% brak udziału własnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% 50*

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku.

Terminy składania wniosków Moduł II (dwa cykle):

 1. od dnia 1 marca do 31 marca 2022 r. - (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 2. od dnia 1 września do 10 października 2022 r. - (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wniosek - moduł II (PDF - 213 KB)

Wniosek - moduł II (ODT - 192 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF - 362 KB)

Oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu (PDF - 340 KB)

Zaświadczenie z uczelni (PDF - 173 KB)

Zaświadczenie od pracodawcy (PDF - 213 KB)

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd - 2022”:

Termin Opis
01.03.2022 Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2022 roku wniosków w ramach Modułu I programu
31.08.2022 Termin zakończenia przyjmowania w 2022 roku wniosków w ramach Modułu I programu
01.03.2022 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 1-y cykl) 2021/2022
31.03.2022 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 1-y cykl) 2022/2022
01.09.2022 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 2-gi cykl) 2022/2023
10.10.2022 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II - 2-gi cykl) 2022/2023

Informację o programie „Aktywny Samorząd” można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl:

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl) już od dnia 1 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock, pok. nr 4, nr tel.: 242676844.

Dokonanie powyższej aktualizacji spowodowane jest zmianą informacji, druków oraz terminów na 2022 r. programu „Aktywny Samorząd”.

28.02.2022

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***