Czwartek, 24 czerwca 2021 r. Imieniny Jana, Danuty, Janiny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

Świadczenia

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:

Osoba, która osiągnęła wiek pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:

 1. uczy się:
  • w szkole,
  • w uczelni,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub
 2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
  • w szkole,
  • w uczelni,
  • na kursach, jeśli ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia.

Świadczenia i dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 lat, przysługuje również dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, przysługuje świadczenie dobry start w wysokości 300 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

Natomiast osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  • kontynuowanie nauki,
  • usamodzielnienie,
  • zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia;
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Dodatkowo raz w roku osobom usamodzielnianym, uczącym się w szkole ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szklono - wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczym, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje świadczenie dobry start w wysokości 300 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące świadczeń można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30
telefonicznie pod numerem tel. 24 267-68-30, 24 267-68-33
lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 57 A
e-mail: pieczazastepcza@pcpr.plock.pl

06.08.2018

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***