Pi±tek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

PrzejdĽ do tre¶ci

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz  dzieci i młodzieży w powiecie płockim” - aktualno¶ci - 2019 r.

Konferencja pn. „Umiejętno¶ci komunikacji interdyscyplinarnej w pracy z trudnym klientem”

Informacja o konferencji na stronie Starostwa powiatowego w Płocku.

22.02.2019


Szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w dniach 06-08 lutego 2019 r. w Hotelu Trylogia w Zielonce zorganizowano szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego tzw. „DM” - dla 40 wychowanków pieczy zastępczej oraz 40 osób sprawujących pieczę zastępczą. Szkolenie przeprowadzili specjali¶ci z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ĄĘ” w Płocku.

Więcej informacji o szkoleniu z zakresu dialogu motywacyjnego.

12.02.2019


Szkolenie - warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępno¶ci usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 11 stycznia 2019 r. zakończyło się szkolenie (warsztat kompetencji opiekuńczo-wychowawczych) zorganizowane dla 5 kandydatów na rodziny wspierające z terenu Gminy Bulkowo. Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudno¶ci w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim, w oparciu o własne zasoby i umiejętno¶ci, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. W ramach szkolenia zostało zorganizowanych 10 spotkań szkoleniowych. Rodziny wspierające będą nie¶ć pomoc rodzinom z terenu Gminy Bulkowo mającym trudno¶ci opiekuńczo-wychowawcze. Podstawowym narzędziem działania na rzecz dzieci i młodzieży powinna być praca z rodziną, która jest ważna już w momencie przeżywania przez rodzinę pierwszych trudno¶ci, a niezbędna wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys zagrażający dobru dziecka. W wyniku pracy z rodziną powinna ona osiągnąć zdolno¶ć prawidłowego funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone. Efektem pracy z rodziną powinno być wyeliminowanie zagrożenia zabrania dziecka z rodziny, lub zapewniony szybki powrót do rodziny dla tych dzieci, które z uwagi na ich dobro okresowo musiały zostać umieszczone poza rodziną.

24.01.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępno¶ci usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***