Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” - o projekcie 2018 r.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”.

Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy 35 osób z terenu powiatu płockiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez: podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy, zwiększenie samodzielności, zaradności i poczucia własnej wartości, zwiększenie integracji środowiskowej, wzrost świadomości o korzyściach płynących z edukacji, wzrost umiejętności komunikacyjnych i podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych.

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:

  1. Diagnoza, ścieżka reintegracji, kontrakt socjalny oraz wypłata świadczeń i zwrot kosztów dojazdu.
  2. Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe.
  3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
  4. Warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.
  5. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.
  6. Piknik integracyjny.
  7. Indywidualne poradnictwo zawodowe.

Okres realizacji projektu: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Wartość projektu ogółem: 382.856,25 zł.

Wkład własny: 95.000,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 287.856,25 zł.

20.08.2018

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***