Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” - rekrutacja 2018 r.

Informujemy, że w związku z podpisaniem umowy nr RPMA.09.01.00-14-9950/17-00 z dnia 14.08.2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku planuje z dniem 01.10.2018 r. rozpocząć rekrutację 35 uczestników do projektu.

Uczestnikami w projekcie mogą być osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa mazowieckiego w powiecie płockim:

Preferowaną grupą odbiorców projektu są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 (PO PŻ).

Rekrutacja odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A (parter).

Zapraszamy potencjalnych kandydatów na uczestników projektu do udziału w projekcie i możliwości skorzystania z form wsparcia w ramach projektu takich jak:

  1. Diagnoza, ścieżka reintegracji, kontrakt socjalny oraz wypłata świadczeń i zwrot kosztów dojazdu.
  2. Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe.
  3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
  4. Warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.
  5. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.
  6. Piknik integracyjny.
  7. Indywidualne poradnictwo zawodowe.

Termin realizacji projektu: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku lub pod numerem telefonu: 024 267 68 28.

Plakat rekrutacja do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

Plakat rekrutacja do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”(PDF - 226 KB)

17.09.2018

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***