Czwartek, 24 czerwca 2021 r. Imieniny Jana, Danuty, Janiny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów w ramach II edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia (DOCX - 810 KB)

21.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie warsztatów w ramach II edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia (DOCX - 804 KB)

21.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych - w ramach II edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Treść ogłoszenia (DOCX - 815 KB)

21.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych - w ramach II edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Treść ogłoszenia (DOCX - 815 KB)

21.06.2021


Informacja o wyniku postępowania na przeprowadzenie warsztatów w ramach I  edycji projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (DOCX - 763 KB)

11.06.2021


Informacja o wyniku postępowania na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów w ramach I edycji projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (DOCX - 763 KB)

11.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie warsztatów w ramach I edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego.

Treść zapytania (DOCX - 809 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów w ramach I edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego.

Treść zapytania (DOCX - 822 KB)


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w 2021 r.

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 2 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego", w związku z uruchomieniem od dnia 02.01.2021 r. rekrutacji uczestników do Projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż na chwilę obecną nie uzyskało informacji o zaplanowanych do realizacji w 2021 r. projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 skierowanych do mieszkańców powiatu płockiego.


21.12.2020


Informacja o unieważnieniu postępowania na Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść informacji. (DOCX - 764 KB)


Z poważaniem
Małgorzata Lewandowska
Dyrektor PCPR w Płocku

19.10.2020


Informacja o wyniku postępowania na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Informuję, że na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych - w ramach zadania nr 3 Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 29.09.2020 r. jako najkorzystniejsze zostały wybrane:

dla części I
Oferta nr 1 Centrum Edukacji POLKURS Zenon Butkiewicz, ul. 3 Maja 18 09-402 Płock, cena brutto 29697,72 zł, 100 pkt (%) - oferta najkorzystniejsza w części I

dla części II
Oferta nr 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, cena brutto 25800,00 zł, 100 pkt (%) - oferta najkorzystniejsza w części II

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu dla części I i części II spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. Oferty złożone w postępowaniu dla części I i części II są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu. Wykonawcy przedstawili wymagane dokumenty i oświadczenia i zaproponowali ceny, które mieszczą się w zakresie cenowym cen rynkowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia i w zakresie budżetu projektu.
Kwota brutto ujęta w budżecie Projektu na wykonanie zamówienia wynosi łącznie 56.000,00 zł.

Złożone oferty:

dla części I wpłynęła jedna oferta
Oferta nr 1 z dnia 07.10.2020 r. godz.15:20 Centrum Edukacji POLKURS Zenon Butkiewicz, ul. 3 Maja 18 09-402 Płock, cena brutto 29697,72 zł

dla części II wpłynęła jedna oferta
Oferta nr 1 z dnia 07.10.2020 r. godz. 10:36 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, cena brutto 25800,00 zł

Z poważaniem
Małgorzata Lewandowska
Dyrektor PCPR w Płocku

13.10.2020


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Treść ogłoszenia. (DOCX - 887 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia (DOC - 822 KB)


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący Projektu) informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego.

Więcej informacji o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020.

09.09.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***