Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący Projektu) informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego:

 1. Nr Projektu: RPMA.08.01.00-14-C201/19.
 2. Tytuł Projektu: „Aktywizacja Osób w wieku 30 lat i więcej pozostawiających bez pracy w powiecie płockim (III)”.
 3. Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock.
 4. Kontakt do biura Projektu: tel. +48 24 267 46 60.
 5. Cel główny Projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie płockim.
 6. Cele szczegółowe Projektu: wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy.
 7. Grupa docelowa: grupę docelową stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy wystarczy pomoc obejmująca głównie usługi i instrumenty rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:
  • osób w wieku 50 lat i więcej,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • kobiet.
 8. Kryteria rekrutacyjne: rekrutacja będzie przebiegała zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Rekrutacja prowadzona będzie w taki sposób, aby nie prowadzić do dyskryminacji żadnej z osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizując projekt będzie działał w oparciu o Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionej ustawy.
 9. Szczegółowe warunki udziału w Projekcie: do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  • Mieszkają w województwie mazowieckim (powiat płocki);
  • Są osobami w wieku 30 lat i więcej;
  • Nie pracują i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku.
 10. Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia:
  Poradnictwo zawodowe: 01.02.2019 - 31.12.2020
  Pośrednictwo pracy: 01.02.2019 - 30.09.2019
  01.01.2020 - 31.05.2020
  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 01.03.2019 - 31.12.2020
  Staże: 01.02.2019 - 31.12.2020
  Szkolenia: 01.02.2019 - 31.12.2020

09.09.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***