Wtorek, 22 września 2020 r. Imieniny Maurycego, Tomasza, Joachima

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Rekrutacja do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Informujemy, że w związku z podpisaniem umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący w Projekcie) wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku (Partner nr 1 w Projekcie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partner nr 2 w Projekcie) rozpoczęło rekrutację uczestników do projektu w 2020 roku.

Uczestnikami w projekcie mogą być:

 1. Po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partnera Wiodącego): 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu płockiego.
 2. Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku (Partnera nr 1): 10 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku.
 3. Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partnera nr 2): 10 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby z jednej lub kilku z niżej wymienionych grup:

 1. Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
 2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Rekrutacja odbędzie się:

Zapraszamy potencjalnych kandydatów na uczestników projektu do udziału w projekcie i możliwości skorzystania z form wsparcia w ramach projektu takich jak:

 1. Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestników, kontrakt socjalny, ścieżka reintegracji.
 2. Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.
 3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 5. Piknik integracyjny.
 6. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.

Okres realizacji I edycji projektu: od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w:

13.01.2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***