Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Beneficjenci projektu EFS - archiwum

2018

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych: 30 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, w wieku 15-25 lat, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.),
15 osób z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, nieaktywnych zawodowo.


2014

W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zakończyło realizację projektu systemowego pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu, podobnie jak w latach ubiegłych, była integracja społeczna i zawodowa:


2010

Beneficjenci projektu:


2009

Beneficjenci projektu:

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w szczególności należące do jednej z poniższych grup:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Aktywna integracja w powiecie płockim”
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***