Poniedziałek, 8 marca 2021 r. Imieniny Beaty, Wincentego, Jana

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Orzecznictwo - Uprawnienia

Na podstawie uzyskanego orzeczenia o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności można korzystać z następujących ulg i uprawnień:

Ulga komunikacyjna

 1. komunikacja miejska (Uchwała nr 130/X/03 Rady Miasta z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku)
  • przejazd bezpłatny
   • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem,
   • dzieci niepełnosprawne do dnia ukończenia 18 roku życia wraz z opiekunem,
  • 50 % ulgi
   • emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują oni dodatki rodzinne,
 2. PKP i PKS (Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. z późn. zm. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego)
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
   49% ulgi (PKP osobowy i PKS zwykły) i 37% (PKP innym niż osobowy i PKS inny niż zwykły) i 95% opiekun tych osób
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna:
   78% ulgi PKS i PKP - dzieci i młodzież niepełnosprawna (do ukończenia 24 roku życia lub studenci niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia) w drodze do szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia, na turnus rehabilitacyjny i z powrotem oraz 78% ulgi ich opiekun.

Ulga w abonamencie radiowo-telewizyjnym

(rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 z późn. zm.) Zwolnienie z opłat dotyczy:

Możliwość uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze stopniem umiarkowanym w przypadku osób upośledzonych umysłowo i psychicznie.

Dofinansowanie

do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych oraz do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyrobienie karty parkingowej

uprawniającej do parkowania samochodów przez osoby niepełnosprawne oraz kierowców wiozących takie osoby, w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych.

Wniosek o wydanie karty parkingowej (PDF - 136 KB)

Oświadczenie - złożenie wniosku w celu wydania karty parkingowej (PDF - 74 KB)

Ulga w podatku dochodowym

od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. Nr 14 z 2000r., póz. 176 z późn. zm.). Odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Są to wydatki poniesione na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
 3. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w sanatorium oraz za kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 4. opłacenie przewodników osób niewidomych l lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do l grupy inwalidzkiej, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280zł oraz utrzymywanie przez osoby niewidome psa przewodnika - do wysokości nie przekraczającej w/w kwoty,
 5. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do l grupy inwalidzkiej,
 6. opłacenie tłumacza języka migowego,
 7. leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 8. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do l lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do l lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne – w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
 9. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w sanatoriach , na koloniach i obozach dzieci i młodzieży, o której mowa w pkt. c/; a także odpłatne przewozy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do l lub II grupy inwalidzkiej oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu.

Uwaga!

Wszystkie wyżej wymienione wydatki podlegają odliczeniu od dochodu jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków PFRON, NFZ i innych. Jeśli zaś były sfinansowane częściowo to odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z wymienionych funduszy.Wysokość wymienionych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie z wyjątkiem wydatków, o których mowa w pkt. d) i h).

Odpowiednie zatrudnienie

osoby bezrobotne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą przerejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, Płock, ul. Kostrogaj 1 do Referatu dla Osób Niepełnosprawnych i poszukiwać zatrudnienia między innymi w zakładach pracy chronionej.

Ulga telekomunikacyjna

ulga w opłacie abonamentu dla osób niepełnosprawnych (Uchwała 201/03 Zarządu TPS.A. z dnia 13.11.2003 r. w sprawie udzielenia rabatu osobom niepełnosprawnym).

Dodatek mieszkaniowy

przysługuje, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego nie przekroczy normatywnej powierzchni, o której mowa w art.5 ust.1 i 5 ustawy o dodatku mieszkaniowym, powiększonej o 15 m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym przebywa osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

25.03.2014

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***