Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

O przemocy w rodzinie

Formy pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy domowej

Istnienie zjawiska przemocy w rodzinie, jego skala i zasięg są poważnymi problemami społecznymi. W celu zwiększenia skuteczności działań wobec sprawców przemocy, a także w celu przeciwdziałania samemu zjawisku w lipcu 2005r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Art. 3 tej ustawy określa formy pomocy, z jakich może skorzystać osoba dotknięta przemocą w rodzinie:

Twoje prawa, jako osoby dotkniętej przemocą:

Pomoc finansowa z ustawy o pomocy społecznej.

Osoby doznające przemocy w rodzinie mogą występować do ośrodków pomocy społecznej w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania o przyznanie świadczeń w różnych formach finansowych i pozafinansowych. Obowiązujące kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, natomiast na osobę w rodzinie 514 zł. Jedną z wymienionych przesłanek w ustawie o pomocy społecznej do udzielenia pomocy jest właśnie wskazany powód doświadczania przemocy w rodzinie.

Formy i rodzaje pomocy, o które może ubiegać się osoba dotknięta przemocą w rodzinie, oferowane w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymienia m.in. następujące formy wsparcia rodziny:

Zadania realizowane przez asystenta rodziny - jeżeli pracownik socjalny uzyska informację o problemach związanych z przemocą w rodzinie, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, może wystąpić do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o przydzielenia asystenta rodziny. Asystent rodziny realizuje również zadania związane z podejmowaniem interwencji i działań zaradczych w sytuacji zagrożenia dzieci i rodziny, a także pomocą rodzicom w rozwiązywaniu m.in. problemów wychowawczych oraz motywowaniem rodziców do udziału w zajęciach grupowych celem kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Pomoc asystenta nie jest realizowana w sposób przymusowy, lecz wymagający zgody rodziny i ścisłej jej współpracy.

Do innych zadań asystenta należy m.in.:

Powrót do spisu treści „O przemocy w rodzinie”

08.11.2015

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***