Piątek, 27 stycznia 2023 r. Imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

O przemocy w rodzinie

Polskie prawo o przemocy w rodzinie

Poniższa tabela przedstawia rodzaj przestępstw związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie i tryby ich ścigania. Wyróżniamy:

Czyny ścigane z oskarżenia publicznego - z urzędu
156 k.k. ciężki uszczerbek na zdrowiu
157 § 1 k.k umyślne naruszenie czynności narządu ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia innego niż określonego w art. 156 § 1 k.k.
160 k.k. narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
189 k.k. pozbawienie człowieka wolności
191 § 1 k.k. zmuszanie przemocą lub groźbą bezprawną osoby do określonego zachowania
193 k.k. naruszenie miru domowego
200 k.k. czynność seksualna z małoletnim poniżej 15 roku życia; pornografia z udziałem małoletniego
201 k.k. kazirodztwo
207 k.k. znęcanie się
208 k.k. rozpijanie małoletniego
209 § 3 k.k. niealimentacja - jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne albo zaliczkę alimentacyjną
210 k.k. porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny
211 k.k. uprowadzenie małoletniego lub nieporadnego
276 k.k. zniszczenie, uszkodzenie, ukrycie lub usunięcie dokumentu
Czyny ścigane z oskarżenia publicznego - na wniosek
157 § 1 k.k. nieumyślne naruszenie czynności narządu ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia innego niż określonego w art. 156 § 1 k.k., gdy sprawca jest osobą najbliższą dla pokrzywdzonego
157 § 2 k.k. naruszenie czynności narządu ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni, gdy sprawca jest osobą najbliższą dla pokrzywdzonego
190 k.k. groźba karalna
190a k.k. uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, które wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność
191a k.k. utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody
197 k.k. zgwałcenie
198 k.k. czynność seksualna z osobą bezradną
199 k.k. czynność seksualna przez nadużycie stosunku zależności
209 § 2 k.k. uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
Czyny ścigane z oskarżenia prywatnego
212 k.k. pomówienie
216 k.k. zniewaga
217 k.k. naruszenie nietykalności cielesnej

Kary i środki karne oraz środki probacyjne, które może zastosować sąd w stosunku do osób skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej pozostającej w stosunku zależności do sprawcy:

Sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie kary warunkowo zawieszonej, jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Powrót do spisu treści „O przemocy w rodzinie”

08.11.2015

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***