Piątek, 19 sierpnia 2022 r. Imieniny Bolesława, Juliana, Jana

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

I. Podstawa prawna:

II. Przedmiot dofinansowania:

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

III. Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu:

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

IV. Komu nie przysługuje dofinansowanie ze środków PFRON:

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

V. Sposób realizacji i wysokość dofinansowania:

Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Powiatu Płockiego z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Udział własny Wnioskodawcy wynosi minimum 40% kosztów przedsięwzięcia.

VI. Miejsce i termin składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie od dnia 10 listopada do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57a 09-400 Płock, właściwym dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

VII. Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (ODT - 42 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (PDF - 104 KB)

Załącznik nr 1 (ODT - 8 KB)

Załącznik nr 1 (PDF - 37 KB)

Załącznik nr 2 (ODT - 13 KB)

Załącznik nr 2 (PDF - 94 KB)

Załącznik nr 3 (ODT - 10 KB)

Załącznik nr 3 (PDF - 71 KB)

Załącznik nr 4 (ODT - 22 KB)

Załącznik nr 4 (PDF - 111 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych(PDF - 73 KB)

VIII. Załączniki wymagane do wniosku:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy.(wymagane tylko w przypadku zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców KRS)
 2. Sposób reprezentacji/pełnomocnictwo (wymagane tylko w przypadku gdy upoważnienie do reprezentacji Wnioskodawcy w sprawie nie wynika z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego).
 3. Aktualny Statut - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 4. Dokument potwierdzający prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku.
 5. Dokument potwierdzający posiadanie konta bankowego.
 6. Dokument potwierdzający posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie części nie objętej dofinansowaniem Funduszu (umowy, oświadczenia itp.).
 7. Dokumenty świadczące o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
 8. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Zakres merytoryczny zadania (harmonogram realizacji zadania, nazwa, miejsce, szczegółowy przebieg imprezy) - załącznik nr 1.
 10. Kalkulacja przewidywanych wydatków realizacji zadania publicznego - załącznik nr 2.

W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą ponadto:

 1. Zaświadczenie o pomocy de minimnis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 2. Informacja o każdej pomocy innej niż de minimnis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

W przypadku gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej ponadto:

 1. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 2. Potwierdzona kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.
 3. Zaświadczenie o pomocy de minimnis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 4. Informacja o każdej pomocy innej niż de minimnis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia. W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będą rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

09.12.2021

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***