Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

Formy pieczy zastępczej

W myśl zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W pieczy zastępczej umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub częściowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza rodzicielska została im ograniczona lub zawieszona. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

 1. Rodzinna piecza zastępcza jest organizowaną przez powiat formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzinna piecza zastępcza jest to przejściowa forma opieki nad dzieckiem.
  Rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej:
  • rodzina zastępcza:
   • spokrewniona w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie) lub rodzeństwo,
   • niezawodowa - to rodziny tworzone przez małżeństwo lub osobę nie pozostająca w związku małżeńskim nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce,
   • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
  • rodzinny dom dziecka - może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci.
 2. Instytucjonalna piecza zastępcza
  Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, która jest sprawowana w formie:
  • Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu:
   • socjalizacyjnego,
   • interwencyjnego,
   • specjalistyczno-terapeutycznego,
   • rodzinnego.
  • Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
  • Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Na terenie powiatu płockiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo - wychowawcze:

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego nr 1
  Nowe Bronowo 24B
  09-411 Stara Biała
 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszogrodzie
  ul. Niepodległości 5 A
  09-450 Wyszogród

Tryb i sposób kierowania do rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych określają zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto organizację placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz standardy świadczonych usług określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Dodatkowe informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego można uzyskać telefonicznie
pod numer tel. 24 267-68-33 lub
osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 57 A
e-mail: pieczazastepcza@pcpr.plock.pl

07.08.2018

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***