Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

Kontakt

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

KIEROWNIK
tel. 24 267-68-32

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 24 267-67-92

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

tel. 24 267-68-33
Pedagog
Psycholog

Zespół ds. Realizacji Świadczeń

tel. 24 267-68-30
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista pracy z rodziną

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

tel. 24 267-68-37
e-mail: oik@pcpr.plock.pl
Psycholog
Terapeuta rodzinny
Prawnik

Godziny pracy i przyjęć interesantów
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: pieczazastepcza@pcpr.plock.pl


Komunikaty


Reaguj na przemoc wobec dzieci

obrazek przemoc

Szanowni Państwo

Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację dzieci, które mogą doświadczać przemocy w rodzinie. Pamiętajmy, że nawet w normalnych warunkach mają one dużo mniejsze możliwości (lub żadnych) dotarcia do źródła pomocy.

Pandemia, która wymusza izolację, zamknięcie w czterech ścianach i brak bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym skazuje dzieci na utratę możliwości sygnalizowania o zjawisku przemocy w rodzinie i otrzymania wsparcia z zewnštrz.

Jeszcze trudniej jest pomóc w sytuacji zaniedbania, którego z reguły żadne dziecko nie uświadamia sobie. A tymczasem, zaniedbanie to szczególna forma przemocy, która polega na braku właściwej opieki ze strony dorosłych, w tym niezaspakajaniu potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka.

Bez wątpienia sytuacja pandemiczna będzie prowadzić do nasilenia zjawiska przemocy w rodzinie, której dodatkowym źródłem staje się bezradność i bezsilność wobec zaistniałej sytuacji. Takich konsekwencji można się spodziewać w związku z towarzyszącymi pandemii emocjami, jak niepewność co do bliższej i dalszej przyszłości, a także strach o życie, zdrowie i kondycję finansową.

Apelujemy, żeby nie ignorować żadnych symptomów mogących rodzić podejrzenie o stosowanie przemocy wobec dzieci. Należy każdorazowo reagować i podejmować działania w ramach własnych kompetencji lub zgłaszać podejrzenia do właściwych instytucji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 572 § 1 kpc: każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Szczególnie obowiązek ten ciąży na organach samorzšdu i administracji rządowej, organach policji, pomocy społecznej i placówkach oświatowych.

Dla zwiększenia oddziaływań antyprzemocowych niezbędna jest też współpraca wszystkich służb odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozostaje w gotowości do współpracy i pomocy przy podejmowaniu działań we wszystkich sprawach dotyczących ochrony dzieci przed przemocą.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej
Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

tel. 24 267-68-28
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż istnieje możliwość zorganizowania grupy wsparcia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia prosimy o kontakt:

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
Zespołem ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego
tel. 24267-68-37, e-mail: oik@pcpr.plock.pl
Płock, ul. Bielska 57 A


Pomoc osobom usamodzielnianym w usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

 1. przyznaje się pomoc:
  1. na kontynuowanie nauki,
  2. na usamodzielnienie,
  3. na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  1. odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  2. zatrudnienia.
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie w formie rzeczowej jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, pieniężna na usamodzielnienie i na zagospodarowanie - w formie rzeczowej jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Dodatkowe informacje dotyczące procesu usamodzielnienia można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30
telefonicznie pod numerem tel. 24 267-68-30, 24 267-68-32
lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 57 A
e-mail: pieczazastepcza@pcpr.plock.pl.

09.10.2018


Zadania działu

03.02.2023

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***