Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

Świadczenia

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku odpowiednio rozwiązania albo likwidacji dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, w której przebywa osoba pełnoletnia, osoba ta może przebywać w innej niż dotychczasowa rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio starosty oraz odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i po osiągnięciu pełnoletności opuściła dotychczasową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, może jeden raz powrócić, o ile uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, za zgodą odpowiednio starosty oraz odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Osoba, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez tę osobę pełnoletności na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka może, o ile uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeden raz powrócić do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, za zgodą odpowiednio starosty oraz odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka.

W przypadku odpowiednio rozwiązania albo likwidacji dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, osoba, która raz wraca do pieczy zastępczej lub osoba, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez tę osobę pełnoletności, o ile uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, może przebywać w innej niż dotychczasowa rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio starosty oraz odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Natomiast osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 1. przyznaje się pomoc na:
  • kontynuowanie nauki,
  • usamodzielnienie,
  • zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia;
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Świadczenie w ramach programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski drogą online można składać przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

07.06.2023

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***