Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Archiwum projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz  dzieci i młodzieży w powiecie płockim” - aktualności - 2019 r.

Konferencja pn. „Umiejętności komunikacji interdyscyplinarnej w pracy z trudnym klientem”

Informacja o konferencji na stronie Starostwa powiatowego w Płocku.

22.02.2019


Szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W zwišzku z realizacjš zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w dniach 06-08 lutego 2019 r. w Hotelu Trylogia w Zielonce zorganizowano szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego tzw. „DM” - dla 40 wychowanków pieczy zastępczej oraz 40 osób sprawujšcych pieczę zastępczš. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ĽĘ” w Płocku.

Więcej informacji o szkoleniu z zakresu dialogu motywacyjnego.

12.02.2019


Szkolenie - warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W zwišzku z realizacjš zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włšczenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 11 stycznia 2019 r. zakończyło się szkolenie (warsztat kompetencji opiekuńczo-wychowawczych) zorganizowane dla 5 kandydatów na rodziny wspierajšce z terenu Gminy Bulkowo. Zadaniem rodzin wspierajšcych jest pomoc rodzinom, które majš trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rodziny wspierajšce pomagajš przede wszystkim, w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadanš wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. W ramach szkolenia zostało zorganizowanych 10 spotkań szkoleniowych. Rodziny wspierajšce będš nieść pomoc rodzinom z terenu Gminy Bulkowo majšcym trudności opiekuńczo-wychowawcze. Podstawowym narzędziem działania na rzecz dzieci i młodzieży powinna być praca z rodzinš, która jest ważna już w momencie przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności, a niezbędna wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys zagrażajšcy dobru dziecka. W wyniku pracy z rodzinš powinna ona osišgnšć zdolność prawidłowego funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone. Efektem pracy z rodzinš powinno być wyeliminowanie zagrożenia zabrania dziecka z rodziny, lub zapewniony szybki powrót do rodziny dla tych dzieci, które z uwagi na ich dobro okresowo musiały zostać umieszczone poza rodzinš.

24.01.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włšczenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***