Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

O projekcie „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz  dzieci i młodzieży w powiecie płockim” - archiwum 2019 r.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.2 - Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.2.1 - Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Tytuł projektu: „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”.

Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Partner projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Cel główny projektu: Projekt zakłada wsparcie osób przebywających w pieczy zastępczej, doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, wsparcie rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie służb społecznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie procesu deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie powiatu płockiego oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej.

Cele szczegółowe projektu: zwiększenie dostępu do usług środowiskowych, wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, wzmocnienie roli i funkcji rodzin poprzez rozwinięcie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi/młodzieżą kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów opiekuńczo wychowawczych oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, podniesienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli służb społecznych, przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez organizowanie działań prewencyjnych, zwiększenie umiejętności społecznej i zawodowej wychowanków, zwiększenie szans powrotu dziecka do rodziny naturalnej, wzmocnienie rodzin zastępczych.

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:

  1. Wsparcie rodzin, w tym: spotkania psychologa z rodzicami wykazującymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, szkolenie dla kandydatów na rodziny wspierające, wyjazd edukacyjno - integracyjny dla rodzin objętych asystą rodzinną.
  2. Wsparcie pieczy zastępczej, w tym: trening kompetencji i umiejętności dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą, szkolenie dla prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zawodowych, indywidualne poradnictwo dla rodzin zastępczych, mentoring dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, piknik rodzinno-integracyjny, szkolenie z dialogu motywacyjnego dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej oraz sprawujących pieczę zastępczą.
  3. Deinstytucjonalizacja usług - tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.
  4. Wsparcie służb społecznych, w tym: szkolenie dla przedstawicieli służb społecznych pracujących z rodziną, konferencja pn. "Umiejętności komunikacji interdyscyplinarnej w pracy z trudnym klientem", grupa wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych pracujących z rodziną.

Okres realizacji projektu: od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.

Wartość projektu ogółem: 365 775,00 zł.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 292 620,00 zł.

Wkład własny: 52 800,00 zł

Dotacja celowa z Budżetu Państwa: 20 355,00 zł

22.01.2018

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***