Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący Projektu) informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego w 2022 roku:

 1. Nr Projektu: RPMA.08.01.00-14-i423/21.
 2. Tytuł Projektu: Aktywizacja Osób w wieku 30 lat i więcej pozostawiających bez pracy w powiecie płockim (IV)”.
 3. Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock.
 4. Kontakt do biura Projektu: tel. +48 24 267 46 60.
 5. Cel główny Projektu: celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID - 19 w powiecie płockim.
 6. Cele szczegółowe Projektu: Założenia zostaną osiągnięte poprzez podjęcie działań mających na celu umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażu oraz uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź nabycia kompetencji w wyniku uczestnictwa w szkoleniach. Wsparcie w ramach projektu będzie również skierowane na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i promowanie samozatrudnienia poprzez dofinansowanie pomysłów osób bezrobotnych na własną firmę.
 7. Grupa docelowa: grupę docelową stanowią 433 osoby (230K, 203M) z następujących kategorii:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.
 8. Kryteria rekrutacyjne: pierwszeństwo będą miały osoby w wieku 30 lat i więcej należące do grup defaworyzowanych, w tym głównie kobiety (ze względu na sytuację na powiatowym rynku pracy oraz bariery jakich doświadczają zarówno w wejściu, jak i funkcjonowaniu na nim).
 9. Szczegółowe warunki udziału w Projekcie: Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  • mieszkają w województwie mazowieckim (powiat płocki),
  • są osobami w wieku 30 lat i więcej,
  • nie pracują i są zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku.
 10. Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia:
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022,
  • szkolenia - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022,
  • staże - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022.
  Przed udzieleniem form wsparcia osoby bezrobotne zostaną objęte:
  • pośrednictwem pracy, które będzie polegało na min. informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami oraz udzielaniu pomocy w uzyskaniu lub/i
  • poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w przypadku uruchomienia własnej firmy przeprowadzana będzie analiza predyspozycji zawodowych
 11. Miejsce realizacji poszczególnych form wsparcia:
  1. osoby bezrobotne:
   • w centrum Aktywizacji zawodowej - parter (oferty stażu) - tel. 24/267-46-83/84/85
   • w pokoju nr 24 (szkolenia) - tel. 24/267-46-69,
   • w pokoju nr 22 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) - tel.24/267-46-58
  2. pracodawcy:
   • w pokoju nr 21 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) - tel. 24/267-46-73

wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej
plock.praca.gov.pl

09.12.2021


Warsztaty z zakresu komunikacji i autoprezentacji w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 3 Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla 100 uczestników projektu z 20 opiekunami z 6 warsztatów terapii zajęciowej (skrót: WTZ), działających na terenie powiatu płockiego, we wrześniu 2021 roku zorganizowano Warsztaty z zakresu komunikacji i autoprezentacji. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno- Szkoleniowym w Cierszewie na terenie gminy Brudzeń Duży.

Przeprowadzono łącznie 216 godzin warsztatów podczas trzech tur wyjazdowych.

I tura odbyła się w dniach 15-17.09.2021 r. dla 11 uczestników z WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 15 uczestników z WTZ przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Mirosławiu i 5 uczestników z WTZ Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie, w II turze w dniach 20-22.09.2021 udział wzięło 15 uczestników z WTZ Fundacji Panaceum w Koszelewie i 15 uczestników z WTZ Fundacji Panaceum w Machcinie, a w III turze w terminie 22-24.09.2021 r. w warsztatach udział wzięło 39 uczestników z WTZ przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie.

Celem warsztatów było umożliwienie uczestnikom lepszego poznania siebie i swoich możliwości. Zakres tematyczny warsztatów obejmował:

Warsztaty zorganizowała Firma Usługowo-Handlowa Izabela Jeziorowska Ośrodek Rekreacyjno- Szkoleniowy Cierszewo z gminy Brudzeń Duży, która oprócz zorganizowania profesjonalnych specjalistów prowadzących warsztaty, zapewniła także noclegi, wyżywienie, sale szkoleniowe, transport i ubezpieczenie dla uczestników projektu.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcia z warsztatów

30.09.2021


Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne i Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w ramach projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 i nr 7 Projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla 100 uczestników projektu z 6 warsztatów terapii zajęciowej (skrót: WTZ) działających na terenie powiatu płockiego w miesiącach czerwiec-sierpień 2021 roku przeprowadzono Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne i Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych. Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeprowadzono 72 godziny Warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych w celu aktywizacji i motywacji uczestników, co umożliwi im poprawę sytuacji życiowej, w tym wejście na rynek pracy. Ramowy program warsztatów dotyczył w szczególności:

Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych również obejmowały 72 godziny i zostały przeprowadzone w celu podniesienia kompetencji życiowych uczestników, w tym przygotowania ich i umożliwienia im wejścia na rynek pracy oraz podwyższenia poziomu funkcjonowania społecznego uczestników, podnoszenia ich samooceny i obniżania lęku społecznego wynikającego z sytuacji życiowej w jakiej się znajdują, tj. niepełnosprawności. Ramowy program warsztatów dotyczył w szczególności:

W warsztatach udział wzięło:

Warsztaty zorganizowała Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie, która oprócz profesjonalnego przeprowadzenia warsztatów, zapewniła także catering dla uczestników podczas zajęć.

Zdjęcia z warsztatów

30.08.2021


Informacja dotyczące działania integracyjnego w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 6 Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 28 maja 2021 r. dla 100 uczestników projektu z 6 warsztatów terapii zajęciowej (skrót: WTZ) działających na terenie powiatu płockiego wraz z 20 opiekunami odbyło się Działanie integracyjne w Kinie Helios w Płocku.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach Działania integracyjnego dla uczestników projektu oraz ich opiekunów zorganizowano seans filmowy: pt.: „Tajemniczy ogród” w reż. Marc Munden oraz transport.

W działaniu integracyjnym brali udział:

Działanie integracyjne miało na celu:

Zdjęcia z działania integracyjnego w galerii EFS.

31.05.2021


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-a779/18-00 z dnia 21.11.2018 r. o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego.

Więcej informacji o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020.

09.09.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***