Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

O projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim.

Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Cel główny projektu: Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową 100 osób z niepełnosprawnością, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie tych osób i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Cele szczegółowe projektu: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zwiększenie samodzielności i zaradności, objęcie nową ofertą usług aktywnej integracji 100 osób z niepełnosprawnością, podniesienie kompetencji zawodowej u minimum 8 osób z niepełnosprawnością.

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:

  1. Diagnoza potrzeb i predyspozycji, opracowanie ścieżki reintegracji, kontrakt socjalny.
  2. Warsztaty aktywizacyjno - motywacyjne.
  3. Warsztat z zakresu komunikacji i autoprezentacji.
  4. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
  5. Poradnictwo zawodowe - Animator pracy.
  6. Działanie integracyjne.
  7. Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych.

Okres realizacji projektu: od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Wartość projektu ogółem: 356 050,00 zł.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 284 050,00 zł.

11.12.2018

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***