Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Rekrutacja do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

Informujemy, że w związku z podpisaniem umowy nr RPMA.09.01.00-14-a779/18-00 z dnia 21.11.2018 r. o dofinansowanie projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku rozpoczęło rekrutację 100 uczestników do projektu.

Uczestnikami projektu powinny być osoby będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego.

Preferowane do objęcia wsparciem w projekcie będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020.

Rekrutacja odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A.

Zapraszamy potencjalnych kandydatów na uczestników projektu do udziału w projekcie i możliwości skorzystania z form wsparcia w ramach projektu takich jak:

  1. Diagnoza potrzeb i predyspozycji, opracowanie ścieżki reintegracji, kontrakt socjalny.
  2. Warsztaty aktywizacyjno - motywacyjne.
  3. Warsztat z zakresu komunikacji i autoprezentacji.
  4. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
  5. Poradnictwo zawodowe - Animator pracy.
  6. Działanie integracyjne.
  7. Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych.

Okres realizacji projektu: od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku lub pod numerem telefonu: 024 267 68 28.

13.01.2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***