Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Warsztaty z zakresu autoprezentacji

W związku z realizacją zadania nr 6 w III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z autoprezentacji podzielone na trzy tury dla danej grupy uczestników projektu.

I tura odbyła się w dniach 07-09.11.2022 r. dla osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą w wieku 15-25 lat, II tura miała miejsce w dniach 14-16.11.2022 r. dla osób z niepełnosprawnością, a III turę przeprowadzono w terminie 21-23.11.2022 r. dla osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem warsztatów było:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Warsztaty zostały zorganizowane w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie przez podmiot ekonomii społecznej: Fundację Wrzos z Jamielnika (Lidzbark). Fundacja zapewniła wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeprowadzili warsztaty stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp. Ponadto uczestnikom zapewniono sale szkoleniowe i wyżywienie-catering.

W ramach warsztatów zorganizowano również transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe: teczkę z notatnikiem, długopis i pendrive, oznaczone logo Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia z warsztatów

25.11.2022


Informacja o wyniku postępowania na zorganizowanie Warsztatów z zakresu autoprezentacji w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (PDF - 239 KB)


04.10.2022


Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie Warsztatów z zakresu autoprezentacji w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść ogłoszenia (DOCX - 839 KB)

Treść ogłoszenia (PDF - 487 KB)


Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia.

Odpowiedź z dnia 28.09.2022 na zapytanie do ogłoszenia. (DOCX - 745 KB)

20.09.2022


Piknik integracyjny w ramach III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

W związku z realizacją zadania nr 5 w III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dnia 08 lipca 2022 roku został zorganizowany Piknik integracyjny na terenie placu piknikowego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku. W pikniku udział wzięli uczestnicy projektu tj.: osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą w wieku 15 -25 lat, osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, osoby w wieku aktywności zawodowej korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, a także opiekunowie i osoby ze środowiska uczestników projektu. Piknik profesjonalnie zorganizowała firma RECON Paweł Jabłoński z Płocka.

Podczas wydarzenia organizator zapewnił m.in.:

Realizacja zadania miała na celu w szczególności:

Zdjęcia z pikniku

14.07.2022


Informacja o wyniku postępowania na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (DOCX - 760 KB)

09.06.2022


Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 2 w III edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla łącznie 45 uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.

I tura odbyła się w dniach 11.05.2022 r.-13.05.2022 r. dla osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą,

II tura miała miejsce w dniach 18.05.2022 r.-20.05.2022 r. dla osób z niepełnosprawnością,

III turę przeprowadzono w terminie 25.05.2022 r.-27.05.2022 r. dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego była:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Warsztaty przeprowadzili wykwalifikowani specjaliści zapewnieni przez podmiot ekonomii społecznej Fundację Wrzos z Lidzbarka, stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp.

Warsztaty odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie, gdzie uczestnikom zapewniono sale szkoleniowe i wyżywienie. W ramach warsztatów zapewniono także transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe dla uczestników i uczestniczek projektu oznaczone logo Funduszy Europejskich, na które składała się teczka z notatnikiem, długopis i pendrive.

Zdjęcia z warsztatów

01.06.2022


Ogłoszenie o zamówieniu na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

Treść informacji (DOCX - 833 KB)

27.05.2022


Informacja o wyniku postępowania na zorganizowanie Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (PDF - 239 KB)

08.04.2022


Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść ogłoszenia (DOCX - 836 KB)

25.03.2022


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący Projektu) informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego w 2022 roku:

 1. Nr Projektu: RPMA.08.01.00-14-i423/21.
 2. Tytuł Projektu: Aktywizacja Osób w wieku 30 lat i więcej pozostawiających bez pracy w powiecie płockim (IV)”.
 3. Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock.
 4. Kontakt do biura Projektu: tel. +48 24 267 46 60.
 5. Cel główny Projektu: celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID - 19 w powiecie płockim.
 6. Cele szczegółowe Projektu: Założenia zostaną osiągnięte poprzez podjęcie działań mających na celu umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażu oraz uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź nabycia kompetencji w wyniku uczestnictwa w szkoleniach. Wsparcie w ramach projektu będzie również skierowane na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i promowanie samozatrudnienia poprzez dofinansowanie pomysłów osób bezrobotnych na własną firmę.
 7. Grupa docelowa: grupę docelową stanowią 433 osoby (230K, 203M) z następujących kategorii:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.
 8. Kryteria rekrutacyjne: pierwszeństwo będą miały osoby w wieku 30 lat i więcej należące do grup defaworyzowanych, w tym głównie kobiety (ze względu na sytuację na powiatowym rynku pracy oraz bariery jakich doświadczają zarówno w wejściu, jak i funkcjonowaniu na nim).
 9. Szczegółowe warunki udziału w Projekcie: Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  • mieszkają w województwie mazowieckim (powiat płocki),
  • są osobami w wieku 30 lat i więcej,
  • nie pracują i są zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku.
 10. Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia:
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022,
  • szkolenia - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022,
  • staże - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022.
  Przed udzieleniem form wsparcia osoby bezrobotne zostaną objęte:
  • pośrednictwem pracy, które będzie polegało na min. informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami oraz udzielaniu pomocy w uzyskaniu lub/i
  • poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w przypadku uruchomienia własnej firmy przeprowadzana będzie analiza predyspozycji zawodowych
 11. Miejsce realizacji poszczególnych form wsparcia:
  1. osoby bezrobotne:
   • w centrum Aktywizacji zawodowej - parter (oferty stażu) - tel. 24/267-46-83/84/85
   • w pokoju nr 24 (szkolenia) - tel. 24/267-46-69,
   • w pokoju nr 22 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) - tel.24/267-46-58
  2. pracodawcy:
   • w pokoju nr 21 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) - tel. 24/267-46-73

wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej
plock.praca.gov.pl

09.12.2021


Rekrutacja do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

Informujemy, że w zwišzku z realizacjš umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włšczenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodšcy w Projekcie) wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku (Partner nr 1 w Projekcie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partner nr 2 w Projekcie) w okresie od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. planuje przeprowadzenie rekrutacji uczestników do III edycji projektu...

więcej informacji (DOC - 52 KB)

08.12.2021


Warsztaty z zakresu autoprezentacji w ramach II edycji Projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 6 w II edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z autoprezentacji. Ze względu na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warsztaty zostały podzielone na trzy tury dla danej grupy uczestników projektu:

I tura odbyła się w dniach 02-03.11.2021 r. dla osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą w wieku 15-25 lat,

II tura miała miejsce w dniach 04-05.11.2021 r. dla osób z niepełnosprawnością,

a III turę przeprowadzono w terminie 09-10.11.2021 r. dla osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem warsztatów było:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Warsztaty zostały zorganizowane w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie przez podmiot ekonomii społecznej: Fundację Wrzos z Jamielnika (Lidzbark). Fundacja zapewniła wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeprowadzili warsztaty stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp. Ponadto uczestnikom zapewniono sale szkoleniowe i wyżywienie-catering.

W ramach warsztatów zorganizowano również transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe: teczkę z notatnikiem, długopis i pendrive, oznaczone logo Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcia z warsztatów

16.11.2021


Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie Warsztatów z zakresu autoprezentacji w ramach II edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

Treść ogłoszenia (DOCX - 760 KB)

15.10.2021


Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie Warsztatów z zakresu autoprezentacji w ramach II edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia (DOCX - 815 KB)

05.10.2021


Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach II edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 2 w II edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla łącznie 45 uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego. Ze względu na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warsztaty zostały podzielone na trzy tury, każda dla danej grupy uczestników projektu.

I tura odbyła się w dniach 20-21.07.2021 r. dla osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, II tura miała miejsce w dniach 22-23.07.2021 r. dla osób z niepełnosprawnością a III turę przeprowadzono w terminie 26-27.07.2021 r. dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie. Celem Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego była:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Warsztaty przeprowadzili wykwalifikowani specjaliści zapewnieni przez firmę GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego, stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp. Sale szkoleniowe i wyżywienie zapewnił podmiot ekonomii społecznej Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z Płocka na terenie i przy współpracy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku.

W ramach warsztatów uczestnikom i uczestniczkom z opiekunami zapewniono także transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe oznaczone logo Funduszy Europejskich, na które składała się teczka z notatnikiem, długopis i pendrive.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcia z warsztatów

29.07.2021


Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego i Warsztaty z zakresu autoprezentacji w ramach I edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 2 i zadania nr 6 w I edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla łącznie 39 uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego i Warsztaty z autoprezentacji. Ze względu na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warsztaty zostały podzielone na dwie części, w których zorganizowano po trzy tury dla danej grupy uczestników projektu.

Część I dotyczyła Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego. I tura odbyła się w dniach 22-23.06.2021 r. dla 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, II tura miała miejsce w dniach 24-25.06.2021 r. dla 10 osób z niepełnosprawnością a III turę przeprowadzono w terminie 29-30.06.2021 r. dla 6 osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i 8 osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego była:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Część II dotyczyła Warsztatów z zakresu autoprezentacji. I tura odbyła się w dniach 05-06.07.2021 r. dla 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, II tura miała miejsce w terminie 07-08.07.2021 r. dla 10 osób z niepełnosprawnością, a III turę przeprowadzono w dniach 12-13.07.2021 r. dla 6 osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i 8 osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem warsztatów było:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Warsztaty przeprowadzili wykwalifikowani specjaliści zapewnieni przez firmę RECON Paweł Jabłoński z Płocka, stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp.

Sale szkoleniowe i wyżywienie zapewnił podmiot ekonomii społecznej Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z Płocka na terenie i przy współpracy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku.

W ramach warsztatów uczestnikom i uczestniczkom z opiekunami zapewniono także transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe dla uczestników i uczestniczek projektu oznaczone logo Funduszy Europejskich, na które składała się teczka z notatnikiem, długopis i pendrive.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcia z warsztatów

15.07.2021


Informacja o wynikach naboru w zamówieniu publicznym na Wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów w ramach II edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść informacji (DOCX - 762 KB)

01.07.2021


Informacja o wynikach naboru w zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie warsztatów w ramach II edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść informacji (DOCX - 763 KB)

01.07.2021


Informacja o wynikach naboru w zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych - w ramach II edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Treść informacji (DOCX - 763 KB)

01.07.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów w ramach II edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia (DOCX - 810 KB)

21.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie warsztatów w ramach II edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia (DOCX - 804 KB)

21.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych - w ramach II edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Treść ogłoszenia (DOCX - 815 KB)

21.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych - w ramach II edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Treść ogłoszenia (DOCX - 815 KB)

21.06.2021


Informacja o wyniku postępowania na przeprowadzenie warsztatów w ramach I  edycji projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (DOCX - 763 KB)

11.06.2021


Informacja o wyniku postępowania na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów w ramach I edycji projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (DOCX - 763 KB)

11.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie warsztatów w ramach I edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego.

Treść zapytania (DOCX - 809 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów w ramach I edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego.

Treść zapytania (DOCX - 822 KB)


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w 2021 r.

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 2 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego", w związku z uruchomieniem od dnia 02.01.2021 r. rekrutacji uczestników do Projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż na chwilę obecną nie uzyskało informacji o zaplanowanych do realizacji w 2021 r. projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 skierowanych do mieszkańców powiatu płockiego.


21.12.2020


Informacja o unieważnieniu postępowania na Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść informacji. (DOCX - 764 KB)


Z poważaniem
Małgorzata Lewandowska
Dyrektor PCPR w Płocku

19.10.2020


Informacja o wyniku postępowania na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Informuję, że na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych - w ramach zadania nr 3 Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 29.09.2020 r. jako najkorzystniejsze zostały wybrane:

dla części I
Oferta nr 1 Centrum Edukacji POLKURS Zenon Butkiewicz, ul. 3 Maja 18 09-402 Płock, cena brutto 29697,72 zł, 100 pkt (%) - oferta najkorzystniejsza w części I

dla części II
Oferta nr 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, cena brutto 25800,00 zł, 100 pkt (%) - oferta najkorzystniejsza w części II

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu dla części I i części II spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. Oferty złożone w postępowaniu dla części I i części II są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu. Wykonawcy przedstawili wymagane dokumenty i oświadczenia i zaproponowali ceny, które mieszczą się w zakresie cenowym cen rynkowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia i w zakresie budżetu projektu.
Kwota brutto ujęta w budżecie Projektu na wykonanie zamówienia wynosi łącznie 56.000,00 zł.

Złożone oferty:

dla części I wpłynęła jedna oferta
Oferta nr 1 z dnia 07.10.2020 r. godz.15:20 Centrum Edukacji POLKURS Zenon Butkiewicz, ul. 3 Maja 18 09-402 Płock, cena brutto 29697,72 zł

dla części II wpłynęła jedna oferta
Oferta nr 1 z dnia 07.10.2020 r. godz. 10:36 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, cena brutto 25800,00 zł

Z poważaniem
Małgorzata Lewandowska
Dyrektor PCPR w Płocku

13.10.2020


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Treść ogłoszenia. (DOCX - 887 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia (DOC - 822 KB)


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący Projektu) informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego.

Więcej informacji o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020.

09.09.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***