Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

O projekcie „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:
9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Tytuł projektu: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Partner nr 1: Gmina Bielsk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku.

Partner nr 2: Gmina Bulkowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Cel główny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację społeczną i zawodową 135 osób z terenu powiatu płockiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Cele szczegółowe projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych u 51 osób z terenu powiatu płockiego, podniesienie umiejętności społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy u 135 osób z terenu powiatu płockiego, zwiększenie samodzielności, zaradności i poczucia własnej wartości u 135 osób z terenu powiatu płockiego, zwiększenie integracji środowiskowej u 135 osób z terenu powiatu płockiego, wzrost świadomości o korzyściach płynących z edukacji u 84 osób z terenu powiatu płockiego, wzrost umiejętności komunikacyjnych u 135 osób z terenu powiatu płockiego, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych u 135 osób z terenu pow. płockiego.

Grupa docelowa objęta wsparciem:

  1. Partner Wiodący (PCPR w Płocku) - 75 osób, w tym 45 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą w wieku 15-25 lat oraz 30 osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu płockiego tj. (w 2020 roku - 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością; w 2021 roku - 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością; w 2022 roku - 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością).
  2. Partner nr 1 (GOPS w Bielsku) - 30 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku, w tym 6 osób z niepełnosprawnością tj. (w 2020 roku - 10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2021 roku - 10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2022 roku -10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością).
  3. Partner nr 2 (GOPS w Bulkowie) - 30 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, w tym 6 osób z niepełnosprawnością tj. (w 2020 roku - 10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2021 roku - 10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2022 roku - 10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością).

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:

  1. Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestników, kontrakt socjalny, ścieżka reintegracji.
  2. Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.
  3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
  4. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
  5. Piknik integracyjny.
  6. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.

Okres realizacji projektu: od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wartość projektu ogółem: 1.161.780,00 zł.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 915.780,00 zł.

28.08.2019

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***