Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Rekrutacja do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Informujemy, że w związku z realizacją umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący w Projekcie) wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku (Partner nr 1 w Projekcie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partner nr 2 w Projekcie) w okresie od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. planuje przeprowadzenie rekrutacji uczestników do III edycji projektu.

Uczestnikami w projekcie mogą być:

 1. Po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partnera Wiodącego): 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu płockiego.
 2. Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku (Partnera nr 1): 10 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością.
 3. Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partnera nr 2): 10 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością.

Grupy osób, do których kierowane jest wsparcie:

 1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą (w wieku 15-25 lat) o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. osoby z niepełnosprawnością;
 4. osoby korzystające z PO PŻ.

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby z jednej lub kilku z niżej wymienionych grup:

 1. Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
 2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Rekrutacja odbędzie się:

Zapraszamy potencjalnych kandydatów na uczestników projektu do udziału w projekcie i możliwości skorzystania z form wsparcia w ramach projektu takich jak:

 1. Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestników, kontrakt socjalny, ścieżka reintegracji.
 2. Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.
 3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 5. Piknik integracyjny.
 6. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.

Okres realizacji II edycji projektu: od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w:

08.12.2021

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***