Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

O projekcie EFS - archiwum 2018 r.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim.

Beneficjent projektu: Powiat Płocki.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku z siedzibą w Płocku, województwo mazowieckie, powiat płocki, ul. Bielska 57 A.

Cele i planowane efekty projektu:
Projekt zakłada wsparcie dla 45 osób kobiet i mężczyzn wraz z otoczeniem - 45 osób (łącznie 90 osób) wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu płockiego w województwie mazowieckim, tj. dla 30 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą i 15 osób z niepełnosprawnością.
Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji określonej indywidualnie dla każdej osoby i jej otoczenia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb.
Podstawowym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest świadczenie takich usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z otoczeniem, łącznie 90 osób, zamieszkujących obszar powiatu płockiego.

Cel szczegółowy projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, które zostaną zrealizowane poprzez aktywizację zawodową tj. podniesienie kompetencji zawodowych osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprzez aktywizację społeczną tj. podniesienie kompetencji społecznych osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

W projekcie przewidziano do realizacji:

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

W projekcie przewidziano do realizacji:

Harmonogram zadaniowy projektu prezentujący główne etapy projektu:

Wprowadzone zmiany w projekcie wymagały wydłużenia okresu jego realizacji od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r.

Wartość projektu ogółem: 622.892,35 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 498.313,88 zł


Nowe zadanie w Projekcie

Realizator projektu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, że w dniu 30 października 2017 r. w Projekcie pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który jest realizowany na podstawie umowy nr RPMA.09.01.00-14-5494/16-00 z dnia 08.02.2017 r. ze zmianami, wprowadzono nowe zadanie w ramach aktywizacji społecznej. Zadaniem tym jest wyjazd integracyjno-usprawniający połączony z warsztatami na temat zdrowego stylu życia i asertywności dla 15 osób z niepełnosprawnością wraz z 10 opiekunami (łącznie 25 osób). Podczas wyjazdu osoby z niepełnosprawnością zostaną objęte działaniami aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem będzie wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Uczestnicy z niepełnosprawnością zostaną objęci działaniami prozdrowotnymi w formie zabiegów rehabilitacyjno-usprawniających oraz wezmą udział w warsztatach z zakresu asertywności i zdrowego stylu życia.

Powyższe zadanie wprowadza zmiany w harmonogramie zadaniowym projektu prezentującym główne etapy projektu:

Pozostałe założenia i okres realizacji Projektu pozostają bez zmian.

07.11.2017


Prasa o projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Aktywna integracja w powiecie płockim”
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***