Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1), zwane dalej rozporządzeniem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie pisząc na wskazany wyżej adres pocztowy Administratora danych lub adres e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl z tytułem wiadomości „dane osobowe”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia,
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia,
  3. zawarcia i realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną,
  4. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń,
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów albo na podstawie udzielonej zgody.
 5. Administrator danych poinformuje Panią/Pana o szczegółowych celach i podstawie prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z PCPR w Płocku lub upoważnień przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest PCPR w Płocku.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą obligować PCPR w Płocku do przetwarzania danych przez określony czas,
  2. okres, na jaki została udzielona zgoda,
  3. okres przez jaki są świadczone usługi,
  4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez PCPR w Płocku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
 9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi danych ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, zawarta między stronami umowa lub jest to niezbędne do zawarcia stosownego porozumienia lub umowy.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, że Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Jędrzejewska-Wrońska, e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl lub tel.: 24 267-68-28 lub 24 267-68-46.

12.05.2023


Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***