Sobota, 3 czerwca 2023 r. Imieniny Klotyldy, Leszka, Tamary

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Oferty pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nabór pracowników samorządowych na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Każdorazowo ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl i wywieszane na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu przyległym do pomieszczeń PCPR w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock. Ogłoszenie zawiera informację dotyczącą stanowiska, wymagań kwalifikacyjnych, zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, wymaganych dokumentów, terminu i miejsca składania dokumentów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku aktualnie nie przewiduje nowego zatrudnienia. W związku z powyższym składane dokumenty dotyczące naboru do pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, w szczególności podania o pracę, listy motywacyjne i Curriculum vitae (skrót: CV - życiorys), zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla osób składających w PCPR w Płocku CV, listy motywacyjne, podania o pracę, inne dokumenty aplikacyjne do pracy

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na wskazany wyżej adres pocztowy Administratora danych lub adres e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl z tytułem wiadomości „dane osobowe”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w PCPR w Płocku na podstawie:
  1. ustawy o pracownikach samorządowych oraz w szczególności uprawnienia wynikającego z art. 221 kodeksu pracy w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych przez PCPR w Płocku jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO1;
  2. zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane wyżej, a przekazanych w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach aplikacyjnych do pracy - podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych przez PCPR w Płocku jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z PCPR w Płocku lub upoważnień przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest PCPR w Płocku (takimi podmiotami są m.in. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego w Płocku, Plocman Sp. z o.o. w Płocku).
 5. Okres przechowywania danych osobowych jest obliczany w oparciu o kryteria wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować PCPR w Płocku do przetwarzania danych przez określony czas, w tym przez przepisy dotyczące archiwizacji lub przez okres, na jaki została udzielona zgoda na ich przetwarzanie. W przypadku złożenia w PCPR w Płocku dokumentów aplikacyjnych do pracy w sytuacji, gdy nabór na wolne stanowisko pracy nie został ogłoszony, dokumenty te niezwłocznie po ich złożeniu w PCPR w Płocku będą zniszczone, a tym samym dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Jako Administrator danych zapewniamy:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uwzględniając cele przetwarzania danych osobowych prawo do uzupełnienia danych, które są niekompletne,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa, w tym imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy w PCPR w Płocku. Podanie danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

04.09.2020

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***