Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Pomoc instytucjonalna

Do zadań pomocy instytucjonalnej należy:

 1. wydawanie decyzji o umieszczeniu mieszkańców z powiaty płockiego i innych do domów funkcjonujących na terenie powiatu płockiego,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych zmieniających wysokość ponoszonej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
 3. prowadzenie rejestrów i list oczekujących na przyjęcie do domów pomocy społecznej,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w domu pomocy społecznej,
 5. wydawanie decyzji dotyczących skierowań i odpłatności do Środowiskowego Domu Samopomocy,
 6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie stanu osobowego w domach pomocy społecznej,
 7. współpraca z domami pomocy społecznej w zakresie występujących problemów i prowadzenie korespondencji,
 8. współpraca z innymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej w zakresie umieszczania osób w domach pomocy społecznej powiatu płockiego,
 9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej.

Zapis artykułu 19 ustawy o pomocy społecznej mówi, że do zadań własnych samorządu powiatowego należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, a także umieszczanie w nich skierowanych osób na podstawie decyzji administracyjnych.

Natomiast z zapisu w art. 20 cytowanej ustawy wynika, że do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Sposób realizacji wymienionych zadań w powiecie płockim następuje poprzez prowadzenie 6 domów pomocy społecznej o łącznej liczbie 672 miejsc statutowych oraz powiatowego ośrodka wsparcia, którym jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie o statutowej liczbie 30 miejsc.

Funkcjonujące domy pomocy społecznej

Zgodnie z ogłoszeniem Starosty Płockiego z dnia 21 stycznia 2022 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2022 wynosi:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie - dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 4.998,00 zł.
 2. Dom Pomocy Społecznej w Goślicach - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 5.320,00 zł.
 3. Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie - dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych - 5.098,00 zł.
 4. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - dla osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 4.990,00 zł.
 5. Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie - dla osób przewlekle somatycznie chorych - 5.210,00 zł.
 6. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie - dla osób przewlekle psychicznie chorych - 5.305,00 zł.

Wszystkie wymienione placówki świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów.

Zgodnie z zapisem art. 54, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę wydaje burmistrz/wójt gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w placówce wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który ustala w przypadku domów pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku (art. 60 ust.1,2 i 3 wymienionej ustawy).

Zobowiązani do wnoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy są:

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

Do wniosku, o którym mowa wyżej należy dołączyć:

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej i wydaje decyzję o skierowaniu do domu, w przypadku skierowania do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie - zgodnie z zapisem § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 734).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ma wpływu na wybór domu przez mieszkańca lub gminę, w której zamieszkuje. Po zmianie przepisów gminy są jedynym organem decydującym i wydającym decyzje kierujące i wyznaczające odpłatność za pobyt w domu, a PCPR po ich otrzymaniu wydaje niezwłocznie decyzje o umieszczeniu we wskazanym przez gminę lub wybranym przez mieszkańca domu.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bielska 57 A lub telefonicznie pod numerem: 24 267 68 36.

08.04.2016

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***