Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Zamówienia publiczne - archiwum 2017

Informacja o wyniku postępowania na indywidulane poradnictwo psychologiczne dla uczestników Projektu EFS

W postępowaniu na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:
Oferta Nr 5 z dnia 26.10.2017 r.: Pracownia Psychotechniczna Perfekt Marta Kucińska, ul. Kościuszki 12, 87-600 Lipno, cena brutto 50,00 zł; 100 pkt (%).

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym podanym do publicznej wiadomości dnia 16.10.2017 r.

Zestawienie ofert:

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym z 16.10.2017 r.

Oferta Nr 1 z dnia 25.10.2017 r.:

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 77,25 zł; 64,72 pkt (%)

Oferta Nr 2 z dnia 25.10.2017 r.:

CSW DELTA Jakub Błaszczyk, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 95,45 zł; 52,40 pkt (%)

Oferta Nr 3 z dnia 26.10.2017 r.:

Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna Sylwia Kwiatkowska, ul. Smocza 11, 09-472 Słupno, cena brutto 78,00 zł; 64,10 pkt (%)

Oferta Nr 4 z dnia 26.10.2017 r.:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ąę" M. Łukaszewska-Choruży, D. Grzegorzewska, ul. Norbertańska 9, 09-400 Płock, cena brutto 54,00 zł; 92,60 pkt (%)

Oferta Nr 5 z dnia 26.10.2017 r.:

Pracownia Psychotechniczna Perfekt Marta Kucińska, ul. Kościuszki 12, 87-600 Lipno, cena brutto 50,00 zł; 100 pkt (%)

06.11.2017


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników Projektu

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiat Płocki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego (PDF - 680 KB)

16.10.2017


Uwaga, zmiana - informacja o wyniku postępowania: Wybór personelu specjalistycznego na przeprowadzenie „Treningu umiejętności komunikacyjnych” dla uczestników Projektu

Działając w oparciu o ust. 7 pkt 14 Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro z 28.09.2017 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: przeprowadzenie ”Treningu umiejętności komunikacyjnych” dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, informujemy, iż w postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana
oferta Nr 1 z dnia 04.10.2017 r.: CSW DELTA Jakub Błaszczyk, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 4.835,00 zł.

Uzasadnienie:

W ust. 7 pkt 14 Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro z 28.09.2017 r. zamawiający przewidział, że "W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów." W dniu 10.10.2017 r. wybrany wykonawca Maria Czulak KROKUS SZKOLENIA, ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków odstąpił od podpisania umowy wykonania przedmiotowego zamówienia, więc zamawiający korzysta z możliwości wyboru kolejnego najwyżej ocenionego wykonawcy w postępowaniu tj. CSW DELTA Jakub Błaszczyk, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Działanie zamawiającego jest zgodne z wykładnią art. 94 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w nawiązaniu do pkt 21 podrozdziału 6.5.2 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r.)

11.10.2017


Informacja o wyniku postępowania: Wybór personelu specjalistycznego na przeprowadzenie „Treningu umiejętności komunikacyjnych” dla uczestników Projektu

W postępowaniu na wybór personelu specjalistycznego na przeprowadzenie „Treningu umiejętności komunikacyjnych” dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:
Oferta Nr 2 z dnia 05.10.2017 r.: Maria Czulak KROKUS SZKOLENIA, ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków, cena brutto 2.856,00 zł, 100,00 pkt (%).

Wykonawca Maria Czulak KROKUS SZKOLENIA, ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków, który złożył ofertę dnia 05.10.2017 r. spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym podanym do publicznej wiadomości 28.09.2017 r.

Zestawienie ofert:

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym podanym do publicznej wiadomości 28.09.2017 r.

Oferta Nr 1 z dnia 04.10.2017 r.:

CSW DELTA Jakub Błaszczyk, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 4.835,00 zł, 59,10 pkt (%)

Oferta Nr 2 z dnia 05.10.2017 r.:

Maria Czulak KROKUS SZKOLENIA, ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków, cena brutto 2.856,00 zł, 100,00 pkt (%)

Oferta Nr 3 z dnia 05.10.2017 r.:

Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna Sylwia Kwiatkowska, ul. Smocza 11, 09-472 Słupno, cena brutto 7.560,00 zł, 37,80 pkt (%)

09.10.2017


Informacja o wyniku postępowania: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu podczas „Treningu umiejętności komunikacyjnych”

W postępowaniu w formie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności na Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, część I i II „Trening umiejętności komunikacyjnych” jako najkorzystniejsza została wybrana
oferta Nr 2 z dnia 25.09.2017 r.: CarpeDiem Incentive - Marek Rutkowski, ul. Kosmiczna 9/6, 59-220 Legnica, 100 pkt (%), część I termin realizacji 23-24.10.2017 r. cena brutto 25.000,00 zł, część II termin realizacji 17-18.10.2017 r. cena brutto 13.000,00 zł.

Zestawienie ofert:

Oferta Nr 1 z dnia 25.09.2017 r.:

UpHotel Sp. z o.o., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra, część I cena brutto 21.000,00 zł, część II cena brutto 11.450,00 zł. Oferta jest niezgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia i ogłoszeniem. Pomimo wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, oferta podlega odrzuceniu na podstawie ust. 59 pkt 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro z 08.09.2017 r., w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Oferta Nr 2 z dnia 25.09.2017 r.:

CarpeDiem Incentive - Marek Rutkowski, ul. Kosmiczna 9/6, 59-220 Legnica, część I cena brutto 25.000,00 zł, część II cena brutto 13.000,00 zł 100 pkt (%). Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Cena oferty nie przewyższa kwoty, którą zamawiający miał zamiar przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

09.10.2017


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie „Treningu umiejętności komunikacyjnych” dla uczestników Projektu

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiat Płocki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie „Treningu umiejętności komunikacyjnych” dla uczestników Projektu pt.„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania - zmieniona (PDF - 533 KB)

UWAGA ZMIANA!

W treści zaproszenia błędnie podano termin realizacji jednego z Treningów umiejętności komunikacyjnych.

W treści zaproszenia jest zapis: Trening w terminie 16-17 października 2017 r.
Powinno być:
Trening w terminie 17-18 października 2017 r.

W treści zaproszenia jest zapis: Termin wykonania zamówienia: 16-17 października 2017 r. i 23-24 października 2017 r.
Powinno być:
Termin wykonania zamówienia: 17-18 października 2017 r. i 23-24 października 2017 r.

Pozostałe zapisy bez zmian.

28-29.09.2017


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 podczas „Treningu umiejętności komunikacyjnych”.

Treść zapytania ofertowego (PDF - 533 KB)

08.09.2017


Informacja o wyniku postępowania: wybór personelu specjalistycznego na przeprowadzenie Warsztatów z autoprezentacji

Działając w oparciu o § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych zwany dalej „Regulaminem”, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiecie Płockim, wprowadzonego Uchwałą Nr 419/2016 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 08 sierpnia 2016 r. ze zmianami oraz procedury określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w postępowaniu na wybór personelu specjalistycznego na Przeprowadzenie Warsztatów z autoprezentacji dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

Oferta Nr 4 z dnia 29.08.2017 r.: CSW DELTA Jakub Błaszczyk, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 3.385,92 zł; 100 pkt (%), część I i II.

Wykonawca CSW DELTA Jakub Błaszczyk, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, który złożył ofertę dnia 29.08.2017 r. spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

Zestawienie ofert

Część I

Część II

Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą: do 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o wyniku postępowania przez wybranego Wykonawcę.

05.09.2017


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie Warsztatów z autoprezentacji dla uczestników Projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego (PDF - 440 KB)


Informacja o wyniku postępowania

Działając w oparciu o procedury określone w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, informuję, iż w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności na Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, część I i II "Warsztatów z autoprezentacji" jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

21.08.2017


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 Euro

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego (PDF - 531 KB)

27.07.2017


Udzielenie zamówienia na Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o udzieleniu zamówienia na Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 część I i II Wykonawcy Ultyma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Leonów 7A, 09-533 Słubice z ceną oferty 22.161,12 zł. Termin realizacji zamówienia: Część I 11-12 maja 2017 r., Część II 22-23 maja 2017 r.

Zamówienie zostało udzielone na podstawie warunków określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. a „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w nawiązaniu do art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

08.05.2017


Wybór wykonawców świadczących usługi psychologiczne i doradztwa zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż w postępowaniu w formie rozeznania rynku na Wybór wykonawców świadczących usługi psychologiczne i doradztwa zawodowego w celu przeprowadzenia "Warsztatów podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe" dla uczestników Projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zostali wybrani następujący wykonawcy:

Część I - usługi psychologiczne

Część II - usługi doradcy zawodowego

28.04.2017


Unieważnienie postępowania

Działając w oparciu o procedury określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, informuję, iż postępowanie w formie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności na Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, część I i II. zostało unieważnione w dniu 21.04.2017 r.

25.04.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmiana ogłoszenia (13.04.2017)

Zmiany dotyczą obu części zamówienia (aktualna treść ogłoszenia w załączniku: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO usługi hotelarskie):

  1. Usługi muszą być świadczone w miejscowości poza granicami miasta Płocka, oddalonej od siedziby zamawiającego minimum 30 km do około 100 km na terenie województwa mazowieckiego - miejscowość położona w odległości nie mniejszej niż 30 km i nie większej niż 100 km,
  2. Hotel/obiekt, w którym oferowane będą noclegi, sale wykładowe (konferencyjne/warsztatowe) i posiłki (wyżywienie) musi posiadać formalną kategorię min. 3 „gwiazdek” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz.169 z późn. zm.),
  3. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.

Treść zaproszenia do składania ofert (PDF - 530 KB)

Załączniki do zapytania ofertowego (DOCX - 702 KB)

Odpowiedź na pytania wykonawców (2017-04-07) (PDF - 289 KB)

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO usługi hotelarskie (2017-04-13) (PDF - 537 KB)


05.04.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiat Płocki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: Wybór wykonawców świadczących usługi psychologiczne i doradztwa zawodowego w celu przeprowadzenia „Warsztatów podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla uczestników Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zaproszenia do składania ofert (PDF - 472 KB)

Załączniki do zapytania ofertowego (DOCX - 706 KB)

27.03.2017

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***