Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

I. Podstawa prawna:

II. Przedmiot dofinansowania:

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

III. Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu:

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

IV. Komu nie przysługuje dofinansowanie ze środków PFRON:

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

V. Sposób realizacji i wysokość dofinansowania:

Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę Powiatu Płockiego z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Udział własny Wnioskodawcy wynosi minimum 40% kosztów przedsięwzięcia.

VI. Miejsce i termin składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie od dnia 7 listopada do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57a 09-400 Płock, właściwym dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie lub za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/).

VII. Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (ODT - 39 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (PDF - 99 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych(PDF - 107 KB)

VIII. Załączniki wymagane do wniosku:

  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy.(wymagane tylko w przypadku zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców KRS)
  2. Aktualny Statut - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia. W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będą rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

04.11.2022

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***