Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Turnusy

Turnus rehabilitacyjny jest to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus trwa 14 dni.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym musi złożyć do PCPR „Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Dofinansowanie może również objąć opiekuna osoby niepełnosprawnej (osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoby do 16-tego roku życia) jeżeli taka opieka jest konieczna i zostanie wskazana oraz uzasadniona przez lekarza wypełniającego skierowanie na turnus.

Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszana jest przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski i na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/przecietne-wynagrodzenie/.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

Ważne!

To osoba niepełnosprawna decyduje o terminie wyjazdu i wyborze ośrodka, do którego chce pojechać. Miejsce i termin turnusu osoba niepełnosprawna wybiera po otrzymaniu dofinansowania.

Organizator turnusu musi być uprawniony do organizowania turnusu, który osoba niepełnosprawna, wybierze, a ośrodek uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Ponadto ośrodek i organizator turnusu muszą posiadać odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną.

W przypadku posiadania przez osobę niepełnosprawną orzeczenia wydanego na czas określony turnus musi odbyć się w czasie trwania tego orzeczenia.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpisy do rejestrów wojewodów dostępne są pod adresem: empatia.mpips.gov.pl.

Informację o wybranym turnusie osoba niepełnosprawna składa do PCPR w Płocku w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyznanym dofinansowaniu nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego na druku: Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.

W przypadku, gdy wybrany turnus nie spełnia wymaganych warunków, PCPR w terminie 7 dni zawiadamia osobę niepełnosprawną o konieczności zmiany ośrodka lub organizatora turnusu. Brak zmiany powoduje nieprzekazanie przyznanego dofinansowania. Skrócenie uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej i opiekuna z przyczyn innych niż losowe powoduje, iż koszty pobytu na turnusie ponosi uczestnik.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (PDF - 101 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (DOC - 38 KB)

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF - 107 KB)

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (DOC - 36 KB)

Pouczenie do oświadczenia o dochodach (PDF - 187 KB)

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań ze środków PFRON należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum lub telefonicznie 24 267-68-34.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia. W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będą rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

17.02.2023

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***