Czwartek, 24 czerwca 2021 r. Imieniny Jana, Danuty, Janiny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów w ramach II edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia (DOCX - 810 KB)

21.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie warsztatów w ramach II edycji projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia (DOCX - 804 KB)

21.06.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych - w ramach II edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Treść ogłoszenia (DOCX - 815 KB)

21.06.2021


Informacja o wyniku postępowania na przeprowadzenie warsztatów w ramach I  edycji projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (DOCX - 763 KB)

11.06.2021


Informacja o wyniku postępowania na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów w ramach I edycji projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (DOCX - 763 KB)

11.06.2021


Informacja dotyczące działania integracyjnego w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 6 Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 28 maja 2021 r. dla 100 uczestników projektu z 6 warsztatów terapii zajęciowej (skrót: WTZ) działających na terenie powiatu płockiego wraz z 20 opiekunami odbyło się Działanie integracyjne w Kinie Helios w Płocku.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach Działania integracyjnego dla uczestników projektu oraz ich opiekunów zorganizowano seans filmowy: pt.: „Tajemniczy ogród” w reż. Marc Munden oraz transport.

W działaniu integracyjnym brali udział:

Działanie integracyjne miało na celu:

Zdjęcia z działania integracyjnego w galerii EFS.

31.05.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie warsztatów w ramach I edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść zapytania (DOCX - 809 KB)

31.05.2021


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów w ramach I edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść zapytania (DOCX - 822 KB)

31.05.2021


życzenia z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego - 2021 rok

Treść życzeń z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. (PDF - 150 KB)


Realizacja Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2020-2025.

Informacja z realizacji "Powiatowego Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2020 - 2025" posłuży do zebrania danych celem oceny skuteczności i efektywności realizowanych zadań oraz oszacowania postępu i skutków w ramach wyżej wspomnianego Programu.

Ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Radę Powiatu Płockiego po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zebrane informacje posłużą również do uwzględnienia ujawnionych nowych okoliczności i problemów, których nie można było przewidzieć i zaplanować podczas opracowywania programu i które należy wziąć pod uwagę w trakcie jego trwania.

Ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Radę Powiatu Płockiego po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym prosimy o terminowe, rzetelne i skrupulatne udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytania.

Wypełniony formularz prosimy o odesłanie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.pcpr@pcpr.plock.pl

Ankieta (DOC - 98 KB)

29.04.2021


Reaguj na przemoc wobec dzieci

obrazek przemoc

Szanowni Państwo

Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację dzieci, które mogą doświadczać przemocy w rodzinie. Pamiętajmy, że nawet w normalnych warunkach mają one dużo mniejsze możliwości (lub żadnych) dotarcia do źródła pomocy.

Pandemia, która wymusza izolację, zamknięcie w czterech ścianach i brak bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym skazuje dzieci na utratę możliwości sygnalizowania o zjawisku przemocy w rodzinie i otrzymania wsparcia z zewnątrz.

Jeszcze trudniej jest pomóc w sytuacji zaniedbania, którego z reguły żadne dziecko nie uświadamia sobie. A tymczasem, zaniedbanie to szczególna forma przemocy, która polega na braku właściwej opieki ze strony dorosłych, w tym niezaspakajaniu potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka.

Bez wątpienia sytuacja pandemiczna będzie prowadzić do nasilenia zjawiska przemocy w rodzinie, której dodatkowym źródłem staje się bezradność i bezsilność wobec zaistniałej sytuacji. Takich konsekwencji można się spodziewać w związku z towarzyszącymi pandemii emocjami, jak niepewność co do bliższej i dalszej przyszłości, a także strach o życie, zdrowie i kondycję finansową.

Apelujemy, żeby nie ignorować żadnych symptomów mogących rodzić podejrzenie o stosowanie przemocy wobec dzieci. Należy każdorazowo reagować i podejmować działania w ramach własnych kompetencji lub zgłaszać podejrzenia do właściwych instytucji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 572 § 1 kpc: każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Szczególnie obowiązek ten ciąży na organach samorządu i administracji rządowej, organach policji, pomocy społecznej i placówkach oświatowych.

Dla zwiększenia oddziaływań antyprzemocowych niezbędna jest też współpraca wszystkich służb odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozostaje w gotowości do współpracy i pomocy przy podejmowaniu działań we wszystkich sprawach dotyczących ochrony dzieci przed przemocą.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej
Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

tel. 24 267-68-29


Reklama ZUS

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
Kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić za rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz - w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenie na konto i bądź bezpieczny.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZUS.

03.03.2021


Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, że w 2021 roku „Program wyrównywania różnic między regionami III” nie będzie realizowany, ze względu na brak złożonych wniosków w okresie wyznaczonym, tj. od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

03.03.2021


Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

Treść ogłoszenia (PDF - 72 KB)

Załącznik nr 1 - wersja tekstowa oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych powiatu płockiego. (DOCX - 17 KB)

Załącznik nr 2 - dokument PDF - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na członka powiatowej rady do spraw osób niepełnosprawnych powiatu płockiego. (PDF - 220 KB)

Załącznik nr 3 - dokument PDF - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób reprezentujšcych podmiot zgłaszajšcy kandydaturę na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób iepełnosprawnych powiatu płockiego. (PDF - 219 KB)

12.02.2021


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w 2021 r.

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 2 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego", w związku z uruchomieniem od dnia 02.01.2021 r. rekrutacji uczestników do Projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż na chwilę obecną nie uzyskało informacji o zaplanowanych do realizacji w 2021 r. projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 skierowanych do mieszkańców powiatu płockiego.

21.12.2020


Uwaga!
„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2021

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuje, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2021 roku.

Samorząd Powiatu Płockiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III ogłasza nabór wniosków do ww. programu.


Wnioski prosimy składać w terminie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

07.12.2020


Rekrutacja do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Informujemy, że w związku z realizacją umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego",”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący w Projekcie) wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku (Partner nr 1 w Projekcie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partner nr 2 w Projekcie) w okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. planuje przeprowadzenie rekrutacji uczestników do II edycji projektu.

Więcej informacji o rekrutacji do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

03.12.2020


Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwści zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Grębiszewie. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.
Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON - należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Więcej informacji znajda Państwo na stronie PFRON.

30.07.2020


Telefon zaufania dla seniorów

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku zaprasza do korzystania z Telefonu Zaufania dla Seniorów, który przeznaczony jest dla osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia w chorobie, pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

Telefon Zaufania czynny jest od 1 lipca w godzinach:

ZADZWOŃ POD NUMER: 661-407-727

02.07.2020


Komunikat

Komunikat w sprawie telefonicznego umawiania spotkań w celu załatwiania spraw indywydualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Płocku.

Wersja tekstowa komunikatu w sprawie telefonicznego umawiania spotkań w celu załatwiania spraw indywydualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Płocku. (DOCX - 32 KB)

25.05.2020


Zasady udzielania pomocy osobom w kryzysie obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Informujemy, że mieszkańcy powiatu płockiego mogą skorzystać z pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego) za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych (poczty elektronicznej itelefonu).

Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dostępna jest pomoc w formie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznego poradnictwa.

W sprawie udzielenia pomocy w formie poradnictwa można kontaktować się ze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy instytucji pod nr tel.: 24 267-68-28; pod adresem poczty elektronicznej: oik@pcpr.plock.pl.

Jednocześnie informujemy, że dla mieszkańców powiatu płockiego dodatkowo zostały uruchomione dyżury specjalistów dostępnych pod wskazanymi niżej numerami telefonów:

 1. 501-271-730 - poradnictwo psychologiczne
  dyżur odbywa się:
  od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 - 19.30
 2. 692-967-345 - poradnictwo rodzinne, poradnictwo specjalistyczne dla osób w kryzysie
  dyżur odbywa się:
  od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 - 19.30
 3. 660-689-571 - poradnictwo psychologiczne
  dyżur odbywa się:
  od poniedziałku do piątk w godz. 16.00 - 19.00
  oraz w sobotę i niedzielę w godz. 7.30 - 19.00

06.04.2020


Komunikat

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19, Dyrektor PCPR w Płocku informuje, iż w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym została uruchomiona platforma https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczona dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Niniejszym PCPR w Płocku informuje, iż dla mieszkańców powiatu płockiego zostały uruchomione dyżury pod niżej wskazanymi numerami telefonu:

 1. 501-271-730 dyżury od poniedziałku do niedzieli od 7.30 do 19.30 (poradnictwo psychologiczne);
 2. 692-967-345 dyżury od poniedziałku do niedzieli od 7.30 do 19.30 (poradnictwo rodzinne, poradnictwo specjalistyczne dla osób będących w kryzysie);
 3. 660-689-571 dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz w sobotę i niedzielę od 7.30 do 19.00 (poradnictwo psychologiczne).

18.03.2020


Archiwum aktualności - 2021 r.

Archiwum aktualności - 2020 r.

Archiwum aktualności - 2019 r.

Archiwum aktualności - 2018 r.

Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***