Środa, 24 października 2018 r. Imieniny Marcina, Rafała, Arety

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1), zwane dalej rozporządzeniem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie pisząc na wskazany wyżej adres pocztowy Administratora danych lub adres e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl z tytułem wiadomości „dane osobowe”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia,
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia,
  3. zawarcia i realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną,
  4. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń,
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów albo na podstawie udzielonej zgody.
 5. Administrator danych poinformuje Panią/Pana o szczegółowych celach i podstawie prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z PCPR w Płocku lub upoważnień przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest PCPR w Płocku.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą obligować PCPR w Płocku do przetwarzania danych przez określony czas,
  2. okres, na jaki została udzielona zgoda,
  3. okres przez jaki są świadczone usługi,
  4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez PCPR w Płocku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
 9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi danych ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, zawarta między stronami umowa lub jest to niezbędne do zawarcia stosownego porozumienia lub umowy.

Rekrutacja do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

Informujemy, że w związku z podpisaniem umowy nr RPMA.09.01.00-14-9950/17-00 z dnia 14.08.2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku planuje z dniem 01.10.2018 r. rozpocząć rekrutację 35 uczestników do projektu.

Uczestnikami w projekcie mogą być osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa mazowieckiego w powiecie płockim:

Preferowaną grupą odbiorców projektu są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 (PO PŻ).

Rekrutacja odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A (parter).

Zapraszamy potencjalnych kandydatów na uczestników projektu do udziału w projekcie i możliwości skorzystania z form wsparcia w ramach projektu takich jak:

 1. Diagnoza, ścieżka reintegracji, kontrakt socjalny oraz wypłata świadczeń i zwrot kosztów dojazdu.
 2. Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe.
 3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
 4. Warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.
 5. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.
 6. Piknik integracyjny.
 7. Indywidualne poradnictwo zawodowe.

Termin realizacji projektu: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku lub pod numerem telefonu: 024 267 68 28.

Plakat rekrutacja do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

Plakat rekrutacja do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”(PDF - 226 KB)

17.09.2018


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro - usługi hotelarskie

Powiat Płocki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na usługi społeczne pn: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. "Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego (PDF - 599 KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF - 291 KB)


Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 Projektu pt. "Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na przełomie czerwca i lipca 2018 r. dla 6 warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego zorganizowano "Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych".

Zajęcia przeprowadzono w pomieszczeniach warsztatów terapii zajęciowej. Warsztaty skierowane były do 140 uczestników z 6 warsztatów terapii zajęciowej, w tym: 44 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie, 25 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 15 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Mirosławiu, 18 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Koszelewie, 19 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie i 19 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Machcinie.

Więcej informacji o warsztatach.

24.07.2018


Projekt Liderzy Kooperacji

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Płockim w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Celem projektu „Liderzy kooperacji” jest opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punku widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich. Projekt uwzględnia konieczność stworzenia modelu współpracy międzyinstytucjonalnej kompleksowo wspierającego osoby, rodziny pozostające w trudnej życiowej sytuacji oraz korzyści płynące ze współpracy w tym zakresie dla podmiotów świadczących pomoc dla tych osób poprzez wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym „Opisie projektu”.

Plakat projektu „Liderzy kooperacji”

Opis projektu „Liderzy kooperacji” (DOCX - 300 KB)

17.07.2018


Wyjazd edukacyjno-integracyjny dla rodzin z terenu gminy Bulkowo w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniach 02-03 lipca 2018 r. w Ośrodku Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu odbył się „Wyjazd edukacyjno-integracyjny” dla rodzin objętych asystą rodzinną z terenu gminy Bulkowo zorganizowany przez Partnera Projektu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie przy współpracy z Agencją Eventową RECON z Płocka. W wyjeździe wzięły udział osoby objęte wsparciem projektowym wraz z dziećmi. Uczestnikom zapewniono noclegi, wyżywienie i transport na miejsce realizacji.

Więcej informacji o wyjeździe edukacyjno-integracyjnym.

09.07.2018


Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej i Trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniach 02-03 lipca 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Hotel Skansen w Sierpcu zorganizowano „Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej” i „Trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla sprawujących pieczę zastępczą”.

Więcej informacji o treningach.

09.07.2018


Zakończenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W dniu 29 czerwca 2018 r. zakończyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe ramach realizacji zadania nr 3 - Deinstytucjonalizacja usług - tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o zakończeniu szkolenia.

04.07.2018


Piknik rodzinny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 25 czerwca 2018 r. na Placu Piknikowym Dębowym w Płocku zorganizowano Piknik rodzinny w stylu kowbojskim skierowany do wychowanków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Więcej informacji o pikniku rodzinnym.

27.06.2018


Grupa wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 4 - Wsparcie służb społecznych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zorganizowano grupę wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych.

Cele grupy wsparcia to miedzy innymi:

Dobre przygotowanie kadry służb społecznych ma przełożenie na działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, poprzez wsparcie rodzin zastępczych, wsparcie rodziców biologicznych, w wyniku czego możliwy jest powrót dzieci do rodzin biologicznych. Okres zapewniania wsparcia trwa od kwietnia 2018 r. do stycznia 2019 r. dla 15 przedstawicieli.

20.06.2018


Mentoring dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zorganizowano mentoring dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Jest to innowacyjny system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Mentor wspiera dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej, przeżywające sytuacje kryzysowe, jest słuchaczem, nauczycielem, przewodnikiem.

Wsparcie trwa od kwietnia 2018 r. i będzie realizowane do stycznia 2019 r. dla 10 wychowanków z naszego powiatu.

20.06.2018


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie płockim

30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z okazji tego szczególnego dnia w powiecie płockim odbyły się dwa wydarzenia związane z rodzicielstwem zastępczym. Więcej informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku.

11.06.2018


Szkolenie - warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla kandydatów na rodziny wspierające w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na terenie Gminy Bulkowo w dniu 28 kwietnia 2018 r. zostało zorganizowane pierwsze z cyklu 10 szkoleń (warsztatów kompetencji opiekuńczo-wychowawczych) dla 5 kandydatów na rodziny wspierające.

Więcej informacji o szkoleniu - warsztatach kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla kandydatów na rodziny wspierające.

14.05.2018


Szkolenie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W ramach realizacji zadania nr 3 - Deinstytucjonalizacja usług - tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej projektu "Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach szkolenia dla 10 osób - kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe).

Więcej informacji o szkoleniu kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

11.05.2018


Informacja o zmianie adresu siedziby PCPR w Płocku

Wersja tekstowa informacji o zmianie adresu siedziby PCPR w Płocku (DOCX - 53 KB)

05.04.2018


Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Informujemy, iż z dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej - do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Dodatkowe informacje:

08.09.2017


Archiwum aktualności - 2018 r.

Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***