Środa, 25 listopada 2020 r. Imieniny Erazma, Katarzyny, Beaty

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Życzenia

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.


UWAGA!!!

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" do dnia 16 listopada 2020 r.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej - w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu III programu - 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały już pomoc finansową w ramach programu za okres 3 miesięcy, jeśli po raz kolejny utraciły możliwość rehabilitacji w placówce rehabilitacyjnej mogą złożyć wniosek za okres maksymalnie 2 miesięcy.

Wnioski można składać w wersji papierowej oraz przez system logowania SOW w terminie od 09 listopada do 16 listopada 2020 r.

Wniosek. (PDF - 581 KB)

04.11.2020


Informacja o wyniku postępowania na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Informuję, że na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych - w ramach zadania nr 3 Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 29.09.2020 r. jako najkorzystniejsze zostały wybrane:

dla części I
Oferta nr 1 Centrum Edukacji POLKURS Zenon Butkiewicz, ul. 3 Maja 18 09-402 Płock, cena brutto 29697,72 zł, 100 pkt (%) - oferta najkorzystniejsza w części I

dla części II
Oferta nr 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, cena brutto 25800,00 zł, 100 pkt (%) - oferta najkorzystniejsza w części II

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu dla części I i części II spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. Oferty złożone w postępowaniu dla części I i części II są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu. Wykonawcy przedstawili wymagane dokumenty i oświadczenia i zaproponowali ceny, które mieszczą się w zakresie cenowym cen rynkowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia i w zakresie budżetu projektu.
Kwota brutto ujęta w budżecie Projektu na wykonanie zamówienia wynosi łącznie 56.000,00 zł.

Złożone oferty:

dla części I wpłynęła jedna oferta
Oferta nr 1 z dnia 07.10.2020 r. godz.15:20 Centrum Edukacji POLKURS Zenon Butkiewicz, ul. 3 Maja 18 09-402 Płock, cena brutto 29697,72 zł

dla części II wpłynęła jedna oferta
Oferta nr 1 z dnia 07.10.2020 r. godz. 10:36 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, cena brutto 25800,00 zł

Z poważaniem
Małgorzata Lewandowska
Dyrektor PCPR w Płocku

13.10.2020


Projekt pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia. (DOCX - 887 KB)


Projekt pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego".

Treść ogłoszenia. (DOCX - 822 KB)

29.09.2020


UWAGA!!!

Wydłużenie do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

07.09.2020


Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiajšcej podjęcie lub powrót do pracy".

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagajš przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwści zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Grębiszewie. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.
Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON - należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Więcej informacji znajda Państwo na stronie PFRON

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/trwa-nabor-do-projektu-rehabilitacji-kompleksowej/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=055aa6fef54d4815b1cdb9b7b3e81961

30.07.2020


Telefon zaufania dla seniorów

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku zaprasza do korzystania z Telefonu Zaufania dla Seniorów, który przeznaczony jest dla osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia w chorobie, pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

Telefon Zaufania czynny jest od 1 lipca w godzinach:

ZADZWOŃ POD NUMER: 661-407-727

02.07.2020


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dołącza do #gaszynchallenge dla Zosi

Dziękujemy za nominację Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku pomagają wpłacając pieniądze dla Zosi.

Zawsze chętnie pomagamy i wspieramy osoby chore, niepełnosprawne, dzieci z pieczy zastępczej i osoby w sytuacjach kryzysowych a dziś mocno wspieramy Zosię w jej drodze do mety jaką jest zdrowie.

Nominujemy:
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie
Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Bronowie.

Zasady są bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek-przysiady. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Zosi. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.

W filmikach z realizacją wpisujcie #GaszynChallenge dla Zosi i wrzucajcie link
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia
#biegnijzZosią

19.06.2020


Komunikat

Komunikat w sprawie telefonicznego umawiania spotkań w celu załatwiania spraw indywydualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Płocku.

Wersja tekstowa komunikatu w sprawie telefonicznego umawiania spotkań w celu załatwiania spraw indywydualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Płocku. (DOCX - 32 KB)

25.05.2020


Realizacja „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2019” za rok 2019

Ankieta do pobrania (DOC - 136 KB)

20.05.2020


Komunikat o terminach załatwiania spraw

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku realizuje zadania terminowo, jednak w związku z ogłoszeniem stanu epidemii i ustawowym wstrzymaniem biegu terminów administracyjnych zakończenie poszczególnych postępowań może nastąpić w terminach innych niż wskazywane klientom pomocy społecznej przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

29.04.2020


Informacja

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Zarząd PFRON postanawia o uruchomieniu w 2020 roku realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym”.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej - w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu III programu - 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie PFRON

ttps://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

16.04.2020


Zasady udzielania pomocy osobom w kryzysie obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Informujemy, że mieszkańcy powiatu płockiego mogą skorzystać z pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego) za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych (poczty elektronicznej itelefonu).

Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dostępna jest pomoc w formie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznego poradnictwa.

W sprawie udzielenia pomocy w formie poradnictwa można kontaktować się ze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy instytucji pod nr tel.: 24 267-68-28; pod adresem poczty elektronicznej: oik@pcpr.plock.pl.

Jednocześnie informujemy, że dla mieszkańców powiatu płockiego dodatkowo zostały uruchomione dyżury specjalistów dostępnych pod wskazanymi niżej numerami telefonów:

 1. 501-271-730 - poradnictwo psychologiczne
  dyżur odbywa się:
  od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 - 19.30
 2. 692-967-345 - poradnictwo rodzinne, poradnictwo specjalistyczne dla osób w kryzysie
  dyżur odbywa się:
  od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 - 19.30
 3. 660-689-571 - poradnictwo psychologiczne
  dyżur odbywa się:
  od poniedziałku do piątk w godz. 16.00 - 19.00
  oraz w sobotę i niedzielę w godz. 7.30 - 19.00

06.04.2020


Komunikat

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19, Dyrektor PCPR w Płocku informuje, iż w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym została uruchomiona platforma https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczona dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Niniejszym PCPR w Płocku informuje, iż dla mieszkańców powiatu płockiego zostały uruchomione dyżury pod niżej wskazanymi numerami telefonu:

 1. 501-271-730 dyżury od poniedziałku do niedzieli od 7.30 do 19.30 (poradnictwo psychologiczne);
 2. 692-967-345 dyżury od poniedziałku do niedzieli od 7.30 do 19.30 (poradnictwo rodzinne, poradnictwo specjalistyczne dla osób będących w kryzysie);
 3. 660-689-571 dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz w sobotę i niedzielę od 7.30 do 19.00 (poradnictwo psychologiczne).

18.03.2020


Od 1 marca 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż w związku z przystąpieniem przez Powiat Płocki do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

System SOW umożliwia załatwienie sprawy drogą elektroniczną - poprzez uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, jego podpisanie i złożenie oraz dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, podpisanie jej i rozliczenie dofinasowania.

Do e-wniosku należy dołączyć skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać załączniki, wypełnić, a następnie w formie również skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego, a chcieliby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW winny zapoznać się z instrukcją utworzenia profilu zaufanego ogólnie dostępną na stronach internetowych.

Jednocześnie zaznaczamy, iż nadal istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do Modułu I i Modułu II w formie tradycyjnej (drukowanej). Zmianie uległy jedynie wzory wniosków, które zostały ujednolicony do wersji elektronicznej.

Termin naboru wniosków na Moduł I trwa:
w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.

Termin naboru wniosków na Moduł II na semestr letni 2019/2020 trwa:
w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

Termin naboru wniosków na Moduł II na semestr zimowy 2020/2021 trwa:
w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl) już od dnia 1 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku - www.pcpr.plock.pl w zakładce Programy PFRON - Aktywny Samorząd jak również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock, pok. nr 4, lub pod numerem telefonu 242676844.

17.03.2020


Powiatowa Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025 - konsultacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza zainteresowane instytucje i podmioty do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025”.

W związku z opracowaniem projektu dokumentu programowego jakim jest „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025”, zaprasza się wszystkie instytucje oraz osoby zainteresowane tematem problemów społecznych w Powiecie Płockim do wyrażania opinii, zgłaszania ewentualnych uwag, korekt do w/w dokumentu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025” oraz formularz konsultacji społecznych w wersji elektronicznej stanowi załącznik do powyższego ogłoszenia. Ponadto projekt „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025” oraz formularz konsultacji społecznych jest dostępny do wglądu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57 A w godzinach 7.30 - 14.00, w wersji elektronicznej na stronie www.pcpr.plock.pl.

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:

 1. Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy niepelnosprawni@pcpr.plock.pl.
 2. Faksem na nr 24 267-68-47.
 3. Drogą korespondencyjną na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57 A 09-400 Płock z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - Strategia”.
 4. Bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57 A w dni robocze w godzinach urzędowania jednostki.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2020 r.

Projekt „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020 - 2025” (PDF - 1,2 MB)

Formularz konsultacyjny (DOCX - 16 KB)

13.02.2020


Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Do udziału w ogłoszonym konkursie grantowym uprawnione będą jednostki samorządu terytorialnego (JST): gminy, związki i porozumienia gmin oraz powiaty, związki i porozumienia powiatów, w których nie jest oferowana usługa typu door-to-door.

W chwili obecnej prowadzone są działania związane z badaniem rynku usług indywidualnego transportu door-to-door, służące m.in. opracowaniu zestawienia istniejących modeli świadczenia ww. usług transportowych oraz minimalnych wymogów związanych ze standaryzacją usług door-to-door i realizacją dostosowań architektonicznych w budynkach wielorodzinnych. Na zlecenie PFRON badania te prowadzi firma Bluehill sp. z o.o. Badania ankietowe oraz wywiady indywidualne zostaną zakończone w I kwartale 2020r., a ich wyniki będą wykorzystane do przygotowania dokumentacji konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych realizacją przedmiotowych usług na swoim terenie.

W związku z powyższym gorąco zachęcamy do udziału w realizowanej przez firmę Bluehill ankiecie/wywiadach indywidualnych i konsultacjach dokumentacji konkursu grantowego dla JST.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa-dostepnosci-architektonicznej-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych/o-projekcie/

22.01.2020


Rekrutacja do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

Informujemy, że w związku z podpisaniem umowy nr RPMA.09.01.00-14-a779/18-00 z dnia 21.11.2018 r. o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku rozpoczęło rekrutację 100 uczestników do projektu.

Uczestnikami projektu powinny być osoby będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego.

Więcej informacji o rekrutacji do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

13.01.2020


Rekrutacja do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Informujemy, że w związku z podpisaniem umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego", Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący w Projekcie) wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku (Partner nr 1 w Projekcie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partner nr 2 w Projekcie) rozpoczęło rekrutację uczestników do projektu w 2020 roku.

Uczestnikami w projekcie mogą być:

 1. Po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partnera Wiodącego): 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu płockiego.
 2. Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku (Partnera nr 1): 10 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku.
 3. Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partnera nr 2): 10 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Więcej informacji o rekrutacji do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

13.01.2020


Akcja Gwiazdka 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w dniu 20 grudnia 2019 r. wzięło udział w inicjatywie Pani Moniki Sikorskiej pod nazwą „Akcja Gwiazdka 2019” w ramach której przygotowano świąteczne paczki wypełnione zabawkami i słodyczami. Jest to piąta edycja tej szlachetnej inicjatywy. Świąteczne paczki trafiły do najmłodszych podopiecznych między innymi z rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie płockim. W ramach akcji zostały przygotowane paczki dla 27 dzieci będących pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Finał „Akcji Gwiazdka 2019”, który odbył się w auli Liceum im. Stanisława Małachowskiego. W trakcie spotkania Święty Mikołaj rozdał dzieciom prezenty. Ponadto Pani Małgorzata Lewandowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku podziękowała Pani Monice Sikorskiej oraz darczyńcom za zaangażowanie w pomoc dzieciom i przeprowadzanie wspaniałej inicjatywy jaką było przygotowanie przepięknych świątecznych paczek dla wychowanków pieczy zastępczej z powiatu płockiego.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Pueri Cantores Plocenses, który wprowadził obecnych w klimat Świąt Bożego Narodzenia, jak również występy taneczne najmłodszych dzieci z grupy Lala Dance.

23.12.2019


Konferencja „Podmiotowość dziecka w wychowaniu, edukacji i systemie prawa”

Informacja o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

19.11.2019


Warsztaty edukacyjne w ramach zadania publicznego pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”

W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w dniu 10 października 2019 r. zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku i przedstawicieli innych służb pomocowych z terenu Gminy Łąck, natomiast w dniu 17 października 2019 r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie i przedstawicieli innych służb pomocowych z terenu Gminy Bulkowo. W ramach zadania odbyły się również w dniach 21 i 24 października 2019 r. warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z terenu Gminy Bulkowo oraz w dniu 28 października 2019 r. warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z terenu Gminy Łąck.

Zadanie publiczne realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku. Celem warsztatów było zwiększenie kompetencji przedstawicieli służb społecznych oraz instytucji oświatowych, jak również zwiększenie działań profilaktycznych i edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane jest przeprowadzenie w miesiącu listopadzie 2019 r. warsztatów dla przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej i innych służb pomocowych oraz dla nauczycieli w Gminie Bodzanów.

05.11.2019


Światowa Kampania pn. 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Przez pierwszych 19 dni listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku będzie realizowało działania w ramach Światowej Kampanii: 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Będą to działania edukacyjne mające na celu budowanie świadomych postaw mieszkańców powiatu płockiego wobec krzywdzenia dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku poprzez udział w Kampanii łączy siły, by wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami mówić o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności najmłodszych oraz przypominać i uczyć o tych wartościach.

Centrum zrealizuje działania nagłaśniające sprzeciwianie się wszelkim formom krzywdzenia dzieci i młodzieży min. poprzez propagowanie na terenie tutejszego powiatu podmiotowości dziecka w wychowaniu, edukacji i systemie prawa. Zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji pomocowych, nauczycieli oraz konferencja pn. „Podmiotowość dziecka w wychowaniu, edukacji i systemie prawa”.

Plakat Światowa Kampania pn. 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

04.11.2019


Warsztaty edukacyjne w ramach zadania publicznego pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”

W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w dniu 19 września 2019 r. zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Bielsku i przedstawicieli innych służb pomocowych z terenu Gminy Bielsk. W ramach zadania odbyły się również w dniu 25 września 2019 r. oraz w dniu 27 września 2019 r. warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z terenu Gminy Bielsk. Zadanie publiczne realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku. Celem warsztatów było zwiększenie kompetencji przedstawicieli służb społecznych oraz instytucji oświatowych, jak również zwiększenie działań profilaktycznych i edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej i innych służb pomocowych oraz dla nauczycieli jeszcze w 3 gminach na terenie powiatu płockiego.

08.10.2019


Logo Systemu Obsługi Wsparcia

Uwaga studenci!!! Zmiana w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż w związku z przystąpieniem przez Powiat Płocki do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

System SOW umożliwia załatwienie sprawy drogą elektroniczną - poprzez uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, jego podpisanie i złożenie oraz dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, podpisanie jej i rozliczenie dofinasowania. W chwili obecnej uruchomiony został Moduł II, jednak w przyszłości zakłada się włączenie do obsługi w formie elektronicznej również Modułu I.

Do e-wniosku należy dołączyć skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie również skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

 1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów.
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Załącznik nr 3 - Zaświadczenie z uczelni.
 4. Załącznik nr 4 - Zaświadczenie od pracodawcy (dotyczy tylko osób zatrudnionych).

Ponadto, w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny) należy również dołączyć stosowny dokument potwierdzający uprawnienie do zwiększenia kwoty dodatku.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny /Profil Zaufany/ na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększony o maksymalnie 800 zł.

Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego, a chcieliby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW winny zapoznać się z instrukcją utworzenia profilu zaufanego ogólnie dostępną na stronach internetowych.

Jednocześnie zaznaczamy, iż nadal istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do studiów w formie tradycyjnej (drukowanej). Zmianie uległ jedynie wzór wniosku, który został ujednolicony do wersji elektronicznej.

Termin naboru wniosków na semestr zimowy 2019/2020 trwa:

Wniosek - moduł II (PDF - 49 KB)

Oświadczenie o wysokości dochodów (DOCX - 26 KB)

Oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu (DOCX - 19 KB)

Zaświadczenie z uczelni (DOCX - 26 KB)

Zaświadczenie od pracodawcy (DOCX - 26 KB)

24.09.2019


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący Projektu) informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego.

Więcej informacji o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020.

09.09.2019


Warsztaty edukacyjne dla pracowników PCPR w Płocku

W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w dniu 22 sierpnia 2019 r. zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Warsztaty przeprowadził Pan Grzegorz Wrona doktor nauk prawnych, adwokat, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz superwizor (certyfikat IPZ), konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Celem warsztatów było zwiększenie kompetencji przedstawicieli służb społecznych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

03.09.2019


Uwaga! Rusza nabór wniosków na wózki elektryczne!!!
Moduł I Obszar C zadanie 1

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywraca w roku 2019 dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Więcej informacji o nabórze wniosków na wózki elektryczne

06.08.2019


Zadanie publiczne „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku od 1 lipca 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji o zadaniu publicznym pn. „Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”


Piknik integracyjny w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 6 Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dnia 02 lipca 2019 r. na Placu Piknikowym Dębowym w Płocku zorganizowano Piknik integracyjny dla 35 uczestników projektu, w tym 20 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dla grupy 15 osób z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, łącznie dla około 100 osób.

Więcej informacji o pikniku integracyjnym.

04.07.2019


Spotkanie superwizyjne dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dla rodzin zastępczych zawodowych

W dniu 26 czerwca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku we współpracy z „Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę” zorganizowało drugie z cyklu trzech spotkanie superwizyjne. Udział w spotkaniu wzięły zawodowe rodziny zastępcze oraz spokrewnione rodziny zastępcze z terenu powiatu płockiego. Spotkanie Superwizyjne, poprowadziły Pani Jolanta Zmarzlik oraz Alicja Budzyńska, ekspertki „Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez „Fundację Dajemy Dzieciom Siłę” finansowanego przez „Fundację Benefit Systems”. Ostatnie spotkanie superwizyjne przewidziane jest na miesiąc wrzesień 2019 r.

03.07.2019


Edukacja w terenie

W okresie od 14.03.2019 r. do 04.06.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku realizowało działania pn. „Edukacja w terenie”. Celem podjętych działań było zwiększenie wiedzy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu płockiego na temat przemocy rówieśniczej i tematy pokrewne oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak doświadczanie przez dzieci krzywdy fizycznej i emocjonalnej.

Szkoleniem objęto łącznie 630 uczniów z 9 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie 4 gmin powiatu płockiego. W trakcie prowadzonych działań zrealizowano zajęcia na 5 tematów: „Przemoc dzieci względem dzieci”, „Agresja słowna”, „Prawa dla wszystkich”, „Dziecko w świecie emocji”, „O depresji wśród dzieci”. Przy realizacji w/w tematów zastosowano metody nauczania takie, jak: praca w grupie, analiza tekstu czytanego, rozmowa nauczająca, dyskusja, burza mózgów, prezentacja multimedialna, film edukacyjny.

07.06.2019


Warsztat z zakresu autoprezentacji w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 5 Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniach od 05 do 06 czerwca 2019 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie w gminie Brudzeń Duży zorganizowano Warsztaty z zakresu autoprezentacji dla 35 uczestników projektu tj. 20 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą i 15 osób z niepełnosprawnością. Ponadto uczestnikom podczas warsztatów towarzyszyło 6 opiekunów.

Więcej informacji o warsztatach z zakresu autoprezentacji.

07.06.2019


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pełen wzruszeń i podziękowań

Informacja o spotkaniu na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

03.06.2019


„Odczarować adopcję” - ważne spotkanie w płockim Starostwie

Informacja o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

05.04.2019


Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne w ramach projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 7 Projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w okresie od dnia 08 marca 2019 r. do dnia 19 marca 2019 r. dla 6 warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego zorganizowano „Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne”.

Więcej informacji o warsztatach aktywizacyjno-motywacyjnych w ramach projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

29.03.2019


Spotkanie superwizyjne dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka

27 marca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku we współpracy z „Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę” zorganizowało pierwsze z cyklu trzech spotkanie superwizyjne. Superwizja jest m.in. procesem uczenia się, w którym uczestnik pracuje z bardziej doświadczonym specjalistą nad wzbogacaniem własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Udział w spotkaniu wzięli prowadzący rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze oraz spokrewnione rodziny zastępcze z terenu powiatu płockiego. Spotkanie Superwizyjne, poprowadziły Pani Jolanta Zmarzlik oraz Alicja Budzyńska, ekspertki „Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez „Fundację Dajemy Dzieciom Siłę” finansowanego przez „Fundację Benefit Systems”.

Następne dwa spotkania superwizyjne przewidziane są na czerwiec oraz wrzesień 2019 r.

29.03.2019


Edukacja w terenie

W dniu 14 marca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku rozpoczęło organizację cyklu spotkań w szkołach na terenie powiatu płockiego z zakresu tematyki związanej z przemocą w rodzinie i tematów pokrewnych. Pierwsze spotkanie specjalistów Działu Pomocy Rodzinie i Interwencji kryzysowej z uczniami odbyło się 14.03.2019 r. w Szkole Podstawowej w Blichowie.

W zajęciach na temat "Przemoc dzieci względem dzieci" uczestniczyło 12 uczniów klas I-II, a w zajęciach pt. "O depresji wśród dzieci" uczestniczyło 17 uczniów klas VII - VIII.

Zajęcia planowane są do końca czerwca 2019 roku z możliwością kontynuacji w roku szkolnym 2019/2020.

26.03.2019


Warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 4 Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniach od 21 do 22 marca 2019 r. w Hotelu Kawallo w miejscowości Leonów w gminie Słubice zorganizowano Warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego dla 35 uczestników projektu tj. 20 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą i 15 osób z niepełnosprawnością. Ponadto uczestnikom podczas warsztatów towarzyszyło 6 opiekunów.

Więcej informacji o warsztacie z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.

26.03.2019


Działanie integracyjne w ramach projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 6 projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 27 lutego 2019 r. dla 140 uczestników projektu z 6 warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego wraz z opiekunami odbyło się Działanie integracyjne w Kinie Helios w Płocku.

Więcej informacji o działaniu integracyjnym w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”.

01.03.2019


Konferencja pn. „Umiejętności komunikacji interdyscyplinarnej w pracy z trudnym klientem”

Informacja o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

22.02.2019


Szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w dniach 06-08 lutego 2019 r. w Hotelu Trylogia w Zielonce zorganizowano szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego tzw. „DM” - dla 40 wychowanków pieczy zastępczej oraz 40 osób sprawujących pieczę zastępczą. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ĄĘ” w Płocku.

Więcej informacji o szkoleniu z zakresu dialogu motywacyjnego.

12.02.2019


Szkolenie - warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 11 stycznia 2019 r. zakończyło się szkolenie (warsztat kompetencji opiekuńczo-wychowawczych) zorganizowane dla 5 kandydatów na rodziny wspierające z terenu Gminy Bulkowo. Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim, w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. W ramach szkolenia zostało zorganizowanych 10 spotkań szkoleniowych. Rodziny wspierające będą nieść pomoc rodzinom z terenu Gminy Bulkowo mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. Podstawowym narzędziem działania na rzecz dzieci i młodzieży powinna być praca z rodziną, która jest ważna już w momencie przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności, a niezbędna wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys zagrażający dobru dziecka. W wyniku pracy z rodziną powinna ona osiągnąć zdolność prawidłowego funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone. Efektem pracy z rodziną powinno być wyeliminowanie zagrożenia zabrania dziecka z rodziny, lub zapewniony szybki powrót do rodziny dla tych dzieci, które z uwagi na ich dobro okresowo musiały zostać umieszczone poza rodziną.

24.01.2019


Projekt Liderzy Kooperacji

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Płockim w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Celem projektu „Liderzy kooperacji” jest opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punku widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich. Projekt uwzględnia konieczność stworzenia modelu współpracy międzyinstytucjonalnej kompleksowo wspierającego osoby, rodziny pozostające w trudnej życiowej sytuacji oraz korzyści płynące ze współpracy w tym zakresie dla podmiotów świadczących pomoc dla tych osób poprzez wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym „Opisie projektu”.

Plakat projektu „Liderzy kooperacji”

Opis projektu „Liderzy kooperacji” (DOCX - 300 KB)

17.07.2018


Archiwum aktualności - 2020 r.

Archiwum aktualności - 2019 r.

Archiwum aktualności - 2018 r.

Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***