Piątek, 20 lipca 2018 r. Imieniny Czesława, Hieronima, Eliasza

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Projekt Liderzy Kooperacji

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Płockim w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Celem projektu „Liderzy kooperacji” jest opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punku widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich. Projekt uwzględnia konieczność stworzenia modelu współpracy międzyinstytucjonalnej kompleksowo wspierającego osoby, rodziny pozostające w trudnej życiowej sytuacji oraz korzyści płynące ze współpracy w tym zakresie dla podmiotów świadczących pomoc dla tych osób poprzez wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym „Opisie projektu”.

Plakat projektu „Liderzy kooperacji”

Opis projektu „Liderzy kooperacji” (DOCX - 300 KB)

17.07.2018


Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej i Trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniach 02-03 lipca 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Hotel Skansen w Sierpcu zorganizowano „Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej” i „Trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla sprawujących pieczę zastępczą”.

Więcej informacji o treningach.

09.07.2018


Wyjazd edukacyjno-integracyjny dla rodzin z terenu gminy Bulkowo w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniach 02-03 lipca 2018 r. w Ośrodku Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu odbył się „Wyjazd edukacyjno-integracyjny” dla rodzin objętych asystą rodzinną z terenu gminy Bulkowo zorganizowany przez Partnera Projektu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie przy współpracy z Agencją Eventową RECON z Płocka. W wyjeździe wzięły udział osoby objęte wsparciem projektowym wraz z dziećmi. Uczestnikom zapewniono noclegi, wyżywienie i transport na miejsce realizacji.

Więcej informacji o wyjeździe edukacyjno-integracyjnym.

09.07.2018


Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej i Trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniach 02-03 lipca 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Hotel Skansen w Sierpcu zorganizowano „Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej” i „Trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla sprawujących pieczę zastępczą”.

Więcej informacji o treningach.

09.07.2018


Zakończenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W dniu 29 czerwca 2018 r. zakończyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe ramach realizacji zadania nr 3 - Deinstytucjonalizacja usług - tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o zakończeniu szkolenia.

04.07.2018


Piknik rodzinny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 25 czerwca 2018 r. na Placu Piknikowym Dębowym w Płocku zorganizowano Piknik rodzinny w stylu kowbojskim skierowany do wychowanków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Więcej informacji o pikniku rodzinnym.

27.06.2018


Grupa wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 4 - Wsparcie służb społecznych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zorganizowano grupę wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych.

Cele grupy wsparcia to miedzy innymi:

Dobre przygotowanie kadry służb społecznych ma przełożenie na działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, poprzez wsparcie rodzin zastępczych, wsparcie rodziców biologicznych, w wyniku czego możliwy jest powrót dzieci do rodzin biologicznych. Okres zapewniania wsparcia trwa od kwietnia 2018 r. do stycznia 2019 r. dla 15 przedstawicieli.

20.06.2018


Mentoring dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zorganizowano mentoring dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Jest to innowacyjny system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Mentor wspiera dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej, przeżywające sytuacje kryzysowe, jest słuchaczem, nauczycielem, przewodnikiem.

Wsparcie trwa od kwietnia 2018 r. i będzie realizowane do stycznia 2019 r. dla 10 wychowanków z naszego powiatu.

20.06.2018


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie płockim

30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z okazji tego szczególnego dnia w powiecie płockim odbyły się dwa wydarzenia związane z rodzicielstwem zastępczym. Więcej informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku.

11.06.2018


Klauzula informacyjna o prztwarzaniu danych osobowych

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1), zwane dalej rozporządzeniem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie pisząc na wskazany wyżej adres pocztowy Administratora danych lub adres e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl z tytułem wiadomości „dane osobowe”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia,
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia,
  3. zawarcia i realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną,
  4. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń,
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów albo na podstawie udzielonej zgody.
 5. Administrator danych poinformuje Panią/Pana o szczegółowych celach i podstawie prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z PCPR w Płocku lub upoważnień przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest PCPR w Płocku.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą obligować PCPR w Płocku do przetwarzania danych przez określony czas,
  2. okres, na jaki została udzielona zgoda,
  3. okres przez jaki są świadczone usługi,
  4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez PCPR w Płocku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
 9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi danych ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, zawarta między stronami umowa lub jest to niezbędne do zawarcia stosownego porozumienia lub umowy.

25.05.2018


Szkolenie - warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla kandydatów na rodziny wspierające w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na terenie Gminy Bulkowo w dniu 28 kwietnia 2018 r. zostało zorganizowane pierwsze z cyklu 10 szkoleń (warsztatów kompetencji opiekuńczo-wychowawczych) dla 5 kandydatów na rodziny wspierające.

Więcej informacji o szkoleniu - warsztatach kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla kandydatów na rodziny wspierające.

14.05.2018


Szkolenie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W ramach realizacji zadania nr 3 - Deinstytucjonalizacja usług - tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej projektu "Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach szkolenia dla 10 osób - kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe).

Więcej informacji o szkoleniu kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

11.05.2018


Informacja z realizacji w roku 2017 „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2019”

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 ) powiat płocki zobowiązany jest do udostępnienia na potrzeby Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu w Płocku programów oraz rocznej informacji z ich realizacji.

W związku z tym bardzo proszę o przekazanie w formie ANKIETY informacji z realizacji „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2019” za rok 2017.

Przekazane przez Państwa informacje posłużą ocenie skuteczności i efektywności realizowanych zadań, oszacowaniu postępu i skutków działań w ramach wyżej wymienionego Programu oraz uwzględnieniu ujawnionych nowych okoliczności i problemów, których nie można było przewidzieć i zaplanować podczas opracowywania Programu i które należy wziąć pod uwagę w trakcie jego trwania. Ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Radę Powiatu w Płocku po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wypełnioną ANKIETĘ należy odesłać w terminie do 27 kwietnia 2018 roku na adres:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 57 A
09-400 Płock

z dopiskiem ANKIETA
lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr@pcpr.plock.pl.

Ankieta do pobrania (DOC - 135 KB)

13.04.2018


Informacja o zmianie adresu siedziby PCPR w Płocku

Wersja tekstowa informacji o zmianie adresu siedziby PCPR w Płocku (DOCX - 53 KB)

05.04.2018


„Panel konsultacyjno-doradczy”

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 16 marca 2018 r. odbył się „Panel konsultacyjno-doradczy”, zorganizowany w Hotelu Petropol w Płocku, dla 45 uczestników Projektu z 45 osobami z otoczenia i 30 osób tj. personelu projektu, specjalistów i przedstawicieli instytucji. Celem spotkania była integracja, zwiększanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczestników, orientacja na zdobywanie wiedzy, niepoprzestawanie w rozwijaniu własnych kompetencji i motywowanie do aktywnych poszukiwań różnorodnych form wsparcia z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Więcej informacji o „Panelu konsultacyjno-doradczym”.

20.03.2018


UWAGA STUDENCI !!!
Nabór wniosków na semestr letni w ramach "AKTYWNEGO SAMORZĄDU" rozpoczęty

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu "Aktywny samorząd" - moduł II dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w godzinach od 8.30 do 14.30 lub na pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie:

od dnia 9 MARCA do 30 MARCA 2018 r.

Szczegółowe informacje o realizacji programu w 2018 r. oraz wzory wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Aktywny samorząd”.

12.03.2018


III Bieg Charytatywny „Razem Dla Autyzmu”

Klub Rodziców Dzieci z Autyzmem Płock w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, planuje zorganizować kampanię informacyjną na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

8 kwietnia 2018 r. na terenie malowniczego Brudzyńskiego Parku Krajobrazowego w Radotkach zorganizowany zostanie III Bieg Charytatywny „Razem Dla Autyzmu”. Uczestnictwo w biegu będzie odpłatne, a środki zebrane w ten sposób przeznaczone zostaną na turnus terapeutyczno - integracyjny. Dla uczestników przygotowane będą liczne atrakcje. Dla najmołodszym uczestników nieodpłatna rywalizacja na dystansie ok. 100m, a dla starszych sportowców - wyzwanie w postaci charytatywnego biegu na odcinku ok. 5 km.

Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga środków finansowych. Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć wkładem finansowym inicjatywę, Klub Rodziców Dzieci z Autyzmem będzie bardzo wdzięczny za okazaną pomoc.

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 01 lutego 2018r. telefonicznie pod numerem telefonu: 500-663-836 lub na adres mailowy: dorota.rzysko@gmail.com. W mailach mogą Państwo przesłać logo, które będzie widniało na plakatach.

Pomoc można kierować na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzicom „SILNI RAZEM”, ul. Owocowa 19, 09-407 Płock
KRS 0000215779
Regon 611045691
NR KONTA: 26 1540 1290 2001 5970 5859 0009
z dopiskiem: „Bieg KR Autyzm/Płock”

18.01.2018


Zaproszenie do projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”. Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Celem projektu jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym w tym m.in. osobom otrzymującym świadczenia socjalne, bezrobotnym z ustalonym III profilem pomocy, osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres wsparcia, dzięki któremu Uczestnicy otrzymają realną szansę na aktywizację społeczną i zawodową. Bardziej szczegółowy opis grupy docelowej projektu i oferowanych form wsparcia znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: http://vision-consulting.pl/aktywne-przeciwdzialanie-wykluczeniu/.

Projekt „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Profil uczestnika projektu iformy wsparcia (DOCX - 15 KB)

Plakat projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”

29.12.2017


Bezpłatne szkolenia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka rozpoczęła realizację trzech projektów specjalistycznych - specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Rekrutujemy uczestników do projektów:

 1. KATOWICE - Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy, nr umowy POWR.02.05.00-00-0118/17-00, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.
 2. SZCZECIN - Specjalista pracy socjalnej z osobami starszymi, nr umowy POWR.02.05.00-00-0120/17-00, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami starszymi.
 3. WARSZAWA - Specjalista pracy socjalnej, nr umowy POWR.02.05.00-00-0117/17-00, szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia specjalizacyjne (I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny) są skierowane dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy są zatrudnieni na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenia są bezpłatne.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie i zwrot kosztów dojazdu.

Jeśli chcą poznać Państwo więcej szczegółów lub zapisać się na szkolenie, zapraszamy na stronę: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/

15.12.2017


Uwaga!
Program wyrównywania różnic między regionami III - 2018

Uprzejmie informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w roku 2018 r.

Samorząd Powiatu Płockiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III ogłasza nabór wniosków do w/w programu.

Wnioski proszę składać w terminie od 1 listopada 2017 r. do dnia 30 stycznia 2018 r.

Więcej informacji o programie wyrównywania różnic między regionami III - 2018.

26.10.2017


Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Informujemy, iż z dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej - do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Dodatkowe informacje:

08.09.2017


Archiwum aktualności - 2018 r.

Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***